Forest Day 3: Stor international Skovdag

03-04-2009

Naturstyrelsen arbejder for øjeblikket sammen med CIFOR og de øvrige samarbejdsparter på en køreplan og et mere detaljeret program for dagen. Styrelsen vil under et ”gå-hjem-møde” i maj orientere nærmere om status og planer for Forest Day 3.

Mødet finder sted mandag den 18. maj kl. 14-16 i Naturstyrelsen. Det vil være åbent for alle interesserede. Nærmere om arrangementet vil følge efter Påske, herunder om registrering.


Naturstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen vil sammen med andre danske ministerier, CIFOR (Center for International Forestry Research), en række andre internationale organisationer samt øvrige interesserede parter afholde en stor international skovdag, ”Forest Day 3” , under klimakonferencen i København i december 2009. Arrangementet finder sted i København, søndag den 13. december 2009.

Forest Day 3 vil fokusere på skovforvaltningens betydning for det globale klima - og de muligheder og udfordringer, der vil kunne følge af en ny global klimaaftale i København. Særlig fokus vil blive rettet mod de muligheder og udfordringer, der vil følge af eventuelle tiltag til begrænsning af udslip af drivhusgasser fra afskovning og skovødelæggelse i troperne – populært kaldet REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation).

”Det anslås, at mellem 17 og 20 pct. af verdens samlede udslip af drivhusgasser hidrører fra afskovning og skovødelæggelse i troperne - et tal der ligger på niveau med, ja faktisk lidt over det samlede bidrag fra transport. Det vil være et kæmpeskridt til modvirkning af den globale opvarmning, hvis disse udslip kan blive effektivt begrænset”, oplyser Christian Lundmark Jensen, koordinator for international skovpolitik i Naturstyrelsen.

Nye midler, der kan regulere afskovning og skovødelæggelse rummer både store muligheder og store udfordringer. For biodiversiteten og millioner af lokale og indfødte folk vil en bedre sikring af de naturlige skove, og en rehabilitering af de nedslidte skove kunne give store gevinster, og nye muligheder. Men det er langt fra sikkert, at nye instrumenter vil lede til sådanne gevinster.

Afskovning og skovødelæggelse er et resultat af et kompliceret samspil af en række forskellige faktorer, ofte forbundet fattigdom, lav administrativ kapacitet og svag (eller korrupt) håndhævelse af skovlove, samt lokalt og nationalt pres for anvendelse af skovarealer til andre – og på kort sigt mere profitable - anvendelser, fx til soja, kaffe, oliepalmer, kvægdrift eller andet. Dertil kommer ulovlig og ubæredygtig tømmerhugst, som er et udbredt problem flere steder i verden, ikke mindst i troperne.

”Der findes ingen lette og enkle løsninger på disse problemstillinger, og tiltag, der retter op på noget kan let få indirekte og uønskede virkninger på andet. Eksempelvis vil en rigid og konsekvent skovbeskyttelse, som udelukker lokales brug af skoven mange steder kunne have alvorlig og utilsigtet social slagside. Der er behov for at sammenfatte eksisterende viden om disse sammenhænge og for at identificere nøgleudfordringer for de kommende års indsats. Det er et af hovedformålene med Forest Day 3” , oplyser Christian Lundmark Jensen.