Ganer Å tilbage i sit gamle leje

24-04-2009

I dag åbnes for vandet til den nye genslyngede strækning af Ganer å
Ganer Å forlægges i dag til det gamle å-leje, der er genetableret på strækningen nordvest for Skjern.
Ganer Å-projektet udføres af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen, der via miljømilliarden har givet et økonomisk tilsagn til projektet på 3 millioner kroner.

"Ganer Å løber tæt forbi Skjern og forbinder naturområdet Skjern Enge med skov- og hedeområderne nær Dejbjerg Plantage og er dermed en grøn korridor og bindeled for de to områder, der begge indgår i den kommende Skjern Å Nationalpark" oplyser Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Ganer Å har hidtil på den nedre strækning været stærkt reguleret, men i forbindelse med tilsagn fra miljømilliarden er dele af Ganer Å nu atter genslynget og spærringen ved Ganer Mølle Dambrug fjernes.

Bedre forhold for dyreliv og bedre oplevelser for borgerne
Der skabes bedre fysiske forhold for dyrelivet og der skal gives bedre rekreative udfoldelsesmuligheder for borgerne - bl.a. ved etablering af stisystemer, hvor det er muligt via frivillige aftaler med lodsejere.

Sidste etape af naturprojektet er på trapperne
Ved udgangen af 2009 forventer kommunen og Naturstyrelsen, at også dele af den bynære Kirke Å og den sidste del af Ganer Å kan blive genslynget.

Ganer Å

Ganer Å ved Ganer Mølle Dambrug

Ganer Å projektet

Projektet sigter mod at forbedre vandløbskvaliteten, det visuelle landskab samt de rekreative muligheder i områderne omkring den nedre del af Ganer Å og den bynære del af Kirke Å.
Projektet, der er støttet af miljømilliarden, omfatter genslyngning af ca. 5 km vandløb og restaurering i form af etablering af stryg med gydegrus og udlægning af store sten til fordel for fisk og dyreliv.

Ganer Å bliver samtidig bindeled og grøn korridor mellem de udpegede arealer i en kommende Skjern Å Nationalpark.
Da projektområdet ligger bynært vil projektet også være til gavn for en stor lokalbefolkning, hvor der bl.a. skal skabes bedre rekreative muligheder og gerne stiforbindelse til de eksisterende stier i Skjern Enge.