Bunddyr hjælper biologer

26-08-2009

Havbundens dyr kan bruges til at afsløre problemer med forurening i lavvandede bugter og vige.

Havbundens dyr kan bruges til at afsløre problemer med forurening af lavvandede bugter og vige. Det viser en ny undersøgelse, som Danmarks Miljøundersøgelser har lavet for By- og Landskabsstyrelsen. Formålet er at udvikle et værktøj, der kan bruges til at bestemme, om naturen i Danmarks marine Natura 2000 områder lever op til kravet om god naturtilstand, som fastlagt i habitatdirektivet. Rapporten: Udvikling af tilstandsvurderingsværktøjer for marine Natura 2000 områder – Lavvandede bugter og vige. (Pdf 4 mb)

Marinbiologer kan få et ret præcist billede af, hvordan naturen har det, og hvordan mennesket påvirker den, når de studerer havbunden. Når vandet er helt rent, vil der fx typisk være dyr som søpindsvin, sømus, krabber, kommakrebs, topsnegl, heste- og tallerkenmuslinger i prøverne. Er vandet derimod forurenet, vil små, hurtigt voksende orme, igler og dyr som den lille hampfrømusling overtage. Er der slet ingen muslinger, kan det være tegn på, at det der er fiskes med bund-trawl.

”Ved at måle direkte på dyrene, tager vi fat i den natur, som områderne er udpeget for at beskytte. Metoden giver et billede at de samlede påvirkninger området har været udsat for. Dyrelivet kan fx godt tage skade af en kortvarig forurening eller fysisk forstyrrelse. Men hvis vi først måler en uge efter, er vandet måske rent igen. Derfor er sammensætningen af arter på havbunden langt mere oplysende, end et øjebliksbillede af vandkvaliteten,” siger biolog Gitte Larsen, By- og Landskabsstyrelsen, Natur.

På lavt vand i vind- og vejreksponerede områder viser undersøgelsen, at ålegræs fungerer dårligt som miljø-indikator. Her bestemmer vejret og strømforhold mest for, hvor stort et areal, der er dækket af ålegræs. Et enkelt stormvejr kan fx helt fjerne vegetationen fra store områder, så det helt overskygger den menneskelige påvirkning. På dybere, mere roligt vand, fungerer det meget forurenings-følsomme ålegræs godt som målestok for kvaliteten af miljøet.

Fakta: Danmark er gennem EU direktiver pålagt at sikre, at planter og dyr i alle Natura 2000 områder er nogenlunde upåvirkede af menneskelige aktiviteter - naturen være i ”god tilstand”. Tilstandsvurderingsværktøjer, som fx indekset for bunddyrsudbredelse, skal gøre det muligt at følge om målet nås. Danmark har udpeget 246 Natura 2000 områder. Der findes 118 beskyttede områder på havet. Natura 2000 på www.blst.dk

Yderligere oplysninger
Gitte Larsen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 44