Havstrategier skal værne om havets natur og miljø

13-08-2009

Et nyt værktøj - havstrategier – skal beskytte naturen og miljøet i alle danske farvande. Strategierne skal sikre, at fiskeri, råstofindvinding og andre påvirkninger af havet sker bæredygtigt, så økosystemerne ikke bringes ud af balance.

Et nyt værktøj - havstrategier – skal beskytte naturen og miljøet i alle danske farvande. Strategierne skal sikre, at fiskeri, råstofindvinding og andre påvirkninger af havet sker bæredygtigt, så økosystemerne ikke bringes ud af balance.

By- og Landskabsstyrelsen sender nu et forslag til Havstrategilov i høring, der sætter rammerne for de kommende havstrategier. Lovforslaget bidrager til at omsætte EUs havstrategidirektiv til dansk lov. Det overordnede formål er at opnå god miljøtilstand i alle EU’s havområder senest i 2020. Lovforslaget er i høring frem til den 29. september 2009.

”Havet spiller en afgørende rolle for jordens økosystemer, klima og mennesker. Ikke mindst i Danmark, hvor der intet sted er mere end 50 kilometer til det nærmeste hav. Alligevel synes mange, at havets natur og miljø ikke er så tilgængelig og nærværende som naturen på land. De nye havstrategier kan bidrage til at øge fokus på havets natur og miljø,” siger fuldmægtig Henrik Wichmann fra By- og Landskabsstyrelsen, NATUR.

Når loven er vedtaget, er første skridt mod de endelige havstrategier at indsamle viden om havområdernes nuværende miljøtilstand, menneskets påvirkning af dem og deres økonomiske betydning. Tilsammen kommer oplysningerne til at udgøre den såkaldte basisanalyse. En stor del af informationerne er allerede kendte. Basisanalyserne skal være færdige i 15. juli 2012.

Der skal opstilles konkrete mål for kvaliteten af havets natur og miljø. Det kan fx være, at et område skal have en bestemt sammensætning af fiskearter, mål for bestandene af havpattedyr eller havfugle eller det kan være mål for udledningerne af miljøfarlige stoffer fra kilder på havet som fx . boreplatforme eller skibe. De målsætninger, der vil blive fastlagt i naturplanerne for Danmarks 80 Natura 2000 områder på havet, og i de kommende vandplaner, vil indgå i de kommende havstrategier.

Når målene i havstrategierne er fastlagt, vil det blive vurderet, om der er behov for at justere kravene til en række aktiviteter på havet, fx placering af store vindmøller eller andre anlæg, fiskeriet, råstofindvindingen, turismen eller offshoreindustrien. Kravene vi i givet fald indgå i det indsatsprogram, der skal være fastlagt senest i 2016.

Der skal som minimum udarbejdes to havstrategier, en for Østersøen og en for Nordsøen. Kattegat er som udgangspunkt en del af Nordsø-strategien.

Fakta: Havstrategierne skal indeholde basisanalyser, beskrivelse af god miljøtilstand, miljømål og indikatorer, overvågningsprogrammer, indsatsprogrammer.

Se høringsmaterialet på borger.dk

Yderligere oplysninger
Henrik Wichmann, fuldmægtig, By- og Landskabsstyrelsen, NATUR, 72 54 48 64.