Positive resultater af pesticidundersøgelse

28-08-2009

Det danske grund- og å-vand er testet fri for forurening med fem udvalgte insektbekæmpelsesmidler. Derimod blev der fundet spor af tre insektgifte i bundmaterialet i en række vandløb.

Det danske grund- og å-vand er testet fri for forurening med fem udvalgte insektbekæmpelsesmidler. Derimod blev der fundet spor af tre insektgifte i bundmaterialet i en række vandløb. Stofferne blev dog kun fundet i så små mængder, at de ikke udgør en risiko for dyr og planter. Som en konsekvens af fundet vil de tre pesticiders udbredelse blive foreslået kortlagt som led i den statslige natur- og miljøovervågning.

Det er resultatet af en screeningsundersøgelse af udvalgte pesticider i vandløb og grundvand, som Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet har lavet for Naturstyrelsen. Følgende pesticider blev undersøgt: chlorpyrifos, chlorfenvinfos, fenpropidin, tau-fluvalinat og cypermethrin. Læs: Screening for udvalgte pesticider i vandløb og grundvand

”Det er positivt, at grundvandet var helt rent for bekæmpelsesmidlerne, og at der kun var meget lidt i sedimentet. Nu ved vi i hvert fald, at vi ikke har et stort forureningsproblem med disse stoffer. Samtidig er det godt, at vi har sporet nogle af de pesticider, der har formået at finde vej til bunden af søer og vandløb, så vi fremover har mulighed for at følge dem nøjere,” siger fuldmægtig Lis Morthorst Munk, fra By- og Landskabsstyrelsen, Vand.

En mulig forklaring på, at stofferne findes i prøverne fra bundmaterialet, men ikke i vandet, kan fx være, at de frigives i korte pulser lige efter sprøjtning på marken, og at stofferne herefter hurtigt bindes til sandkorn o. lign. på bunden af vandløbet. Den aktuelle undersøgelse har ikke kortlagt, hvordan stofferne transporteres i naturen.

Af de tre insektbekæmpelsesmidler, der blev fundet i sedimentet, er tau-fluvalinat det mest anvendte middel. I 2007 stod det for 34 pct. af det samlede salg af insektmidler. Det bruges ved dyrkning af kartofler, raps og ærter. Cypermethrin udgjorde tilsvarende ca. 3 pct. af salget, mens chlorpyrifos, der i dag udelukkende anvendes til insektbekæmpelse indendørs og omkring huse, havde en andel på mindre end 1 pct.

Baggrunden for undersøgelsen var ønsket om at finde ud af, om det danske vandmiljø er forurenet med de to insektbekæmpelsesmidler chlorpyrifos og chlorfenvinfos. De to stoffer, der ikke tidligere var undersøgt i det danske vandmiljø, er med på vandrammedirektivets liste over udvalgte særligt forurenende stoffer. De tre øvrige pesticider blev udvalgt, fordi de anvendes i landbruget og kan analyseres med sammen metode.

18 udvalgte ferskvandsområder blev i forbindelse med undersøgelsen.