Første temperatur på dansk biodiversitet

19-02-2009

Der er mere fuglefløjt i de danske skove end tidligere – men mindre over de danske agre. Der er flere rovfugle højt på himlen end tidligere, og langt flere helt almindelige fugle som ringduer, solsorte og grønirisk.

Sådan ser status ud for det, man kan kalde ”Fugle i almindelighed” i Danmark. Fuglene er et af de områder, som Naturstyrelsen har med i en samlet status over den danske biodiversitet. Der er tale om en slags første temperatur på biodiversiteten, som nu får sin egen hjemmeside under www.blst.dk.

Der er mere fuglefløjt i de danske skove end tidligere – men mindre over de danske agre. Der er flere rovfugle højt på himlen end tidligere, og langt flere helt almindelige fugle som ringduer, solsorte og grønirisk.

Sådan ser status ud for det, man kan kalde ”Fugle i almindelighed” i Danmark. Fuglene er et af de områder, som By- og Landskabsstyrelsen har med i en samlet status over den danske biodiversitet. Der er tale om en slags første temperatur på biodiversiteten, som nu får sin egen hjemmeside under www.blst.dk .

Status og hjemmesiden er en udmøntning af en beslutning mellem EU-landene om, at alle landene skal tage temperaturen på deres naturs tilstand på 26 kategorier – også kaldet indikatorer - så man kan afsløre fremgang eller tilbagegang i biodiversiteten – og sammenligne landene imellem. Det er et led i det overordnede politiske pejlemærke om, at tilbagegang i biodiversiteten skal være stoppet inden 2010.

Den første temperaturmåling i Danmark viser, at der er store udfordringer med at sikre visse arter og naturtyper, særlig i landbrugslandskabet og i de lysåbne naturtyper. Til gengæld går det godt med at forbedre vandkvaliteten i søer, vandløb og i havet. En bæredygtig udnyttelse af skovene er også sat i gang. Samlet set er konklusionen den samme i Danmark som EU som helhed: Der er fremgang på ca. halvdelen af indikatorerne, mens resten enten er status quo eller i tilbagegang.

By- og Landskabsstyrelsen er foreløbig nået op på 15 ud af 26 kategorier. Udover de ovennævnte indikatorer tager man også fat på områder som:

Invasive arter: Antallet er steget de sidste 300 år, og det fortsætter. Fra 2001 til 2008 er der kommet 19 nye dyr og 37 nye planter til.

Fredede områder: Antallet af fredede områder har været støt stigende i 100 år

Økologisk jordbrug: Antallet af økologiske bedrifter og det økologiske areal er faldet i perioden 2002-2006, men udviklingen vendte i 2007. Trods tilbagegangen er den danske økologiske sektor stadig blandt de største i Europa.

Naturvejledning: Antallet af naturvejledere og arrangementer er steget kraftigt efter naturvejlederordningen blev gjort permanent i 1989. I 2006 blev der afholdt 36.427 naturvejleder-arrangementer - halvdelen for børn.

For hvert område fortæller hjemmesiden også, hvilket initiativer regeringen vil sætte eller har sat i gang for at sikre, at der ikke sker en tilbagegang i den biologiske mangfoldighed.

Resultaterne er samlet på hjemmesiden www.blst.dk/biodiversitet/indikatorer , som ikke mindst skal være et redskab for kommunernes arbejde med biodiversitet.

Ved biodiversitet forstås variationen og rigdommen af økosystemer, naturtyper, naturområder og levesteder arter, planter, dyr, mikroorganismer mv. genetisk diversitet mellem arterne og inden for de enkelte arter.

Yderligere oplysninger:

Inger Ravnholt Wiedema, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 7254-4852,