EU-penge til vand- og klimaprojekter

23-02-2009

EU har bevilget 745 millioner kroner til 41 projekter, der skal finde løsninger på en række af fremtidens udfordringer på miljøområdet. Udover konkrete løsninger skal projekterne inspirere til tættere samarbejde mellem myndigheder og eksperter i de enkelte lande og bredere samarbejde mellem landene.

By- og Landskabsstyrelsen deltager i fire af projekterne:
EU-penge til vand- og klimaprojekter

EU har bevilget 745 millioner kroner til 41 projekter, der skal finde løsninger på en række af fremtidens udfordringer på miljøområdet. Udover konkrete løsninger skal projekterne inspirere til tættere samarbejde mellem myndigheder og eksperter i de enkelte lande og bredere samarbejde mellem landene.

By- og Landskabsstyrelsen deltager i fire af projekterne:

CLIWAT
Det tre-årige projektet skal belyse konsekvenserne af de øgede vandmængder som følge af klimaændringer. Flere pilotområder i Danmark, Tyskland, Belgien og Holland skal være modeller for arbejdet, der skal munde ud i konkrete bud på, hvordan byerne skal forholde sig for at undgå oversvømmelser og ringere vandkvalitet. Endvidere skal man undersøge vandressourcers mængde og kvalitet i forhold til beskyttelsesbehov og forsyning. Projektet har 16 partnere i fire lande, herunder By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre i Århus og Ribe.

Yderligere oplysninger:
Geolog Klaus Petersen, By- og Landskabsstyrelsen, Århus, tlf. 72 54 82 40, .

WATERPRAXIS
Projektet skal sikre, at landene omkring Østersøen deler deres viden om forureningsbekæmpelse optimalt. De mest effektive eksempler skal trækkes frem, så alle landene kan arbejde efter dem i arbejdet på at forbedre Østersøens miljøtilstand. Projektet skal også munde ud i konkrete investeringsplaner i Danmark, Finland, Polen og Litauen. Syv EU-lande deltager, men også Rusland. Fra Danmark deltager By- og Landskabsstyrelsens miljøcenter i Nykøbing F, DMU og Næstved Kommune.

Yderligere oplysninger:
Biolog Morten Brozek, By- og Landskabsstyrelsens miljøcenter Nykøbing F, tlf. 72 54 88 46, .

Ballast Water
Projektet skal give EU-landene en fælles platform, herunder fælles regler og love, at arbejde ud fra, når de skal virkeliggøre den internationale konvention om ballastvand, der træder i kraft i 2016. Ballastvand er havvand, som skibe pumper ombord for at stabilisere skibet, når det ikke er tungt nok lastet. Når havvandet senere pumpes ud i fremmede farvande, er der risiko for, at invasive arter bliver pumpet ud, hvor de kan truede den lokale natur.

Yderligere oplysninger:
Cand.scient. Ulrik Christian Berggren, tlf. 72 54 48 29, .

Aquarius
Projektet vil over de næste tre år have fokus på klimaforandringer og hvordan især landbruget kan tilpasse sig og samtidig holde sig inden for de rammer, Vandrammedirektivet udstikker. Projektet vil, med udgangspunkt i oplandet til Mariager Fjord, udvikle metoder til at integrere vandplanlægning og en bæredygtig landbrugsproduktion. Resultaterne vil danne grundlag for en videreudvikling af næste generation af vandplaner. By- og Landskabsstyrelsens miljøcenter i Aalborg deltager sammen med Dansk Landbrugsrådgivnings Landscenter i Århus. I alt deltager 15 partnere fra 6 lande i Nordsø-regionen.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Susy Lauesen, By- og Landskabsstyrelsen, tlf. 72 54 86 23, .

Yderligere oplysninger:
Baltic Region Programme 2007-2013 (Interreg IVB)
The Interreg IVB North Sea Region Programme