Ny lov for vilde dyr

26-02-2009

Den store vandsalamander, markfirbenet og hasselmusen skal sammen med 36 andre dyrearter beskyttes bedre. Land- og skovbrug skal fremover tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for dyrene ikke forringes. Erhvervene tilbydes samtidig tilskudsmuligheder samt vejledning og rådgivning.

Det fremgår af det lovforslag, som miljøminister

Ny lov til vilde dyr

Den store vandsalamander, markfirbenet og hasselmusen skal sammen med 36 andre dyrearter beskyttes bedre. Land- og skovbrug skal fremover tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for dyrene ikke forringes. Erhvervene tilbydes samtidig tilskudsmuligheder samt vejledning og rådgivning.

Det fremgår af det lovforslag, som miljøminister Troels Lund Poulsen fremsætter den 26. februar 2009. Loven gennemfører EU habitatdirektivets regler om artsbeskyttelse.

De nye regler beskytter de steder, hvor dyrene hviler samt deres yngle- og rasteområder. Mange steder er i forvejen beskyttede, f.eks. vandløb, hvor odderen holder til, vandhuller med frøer og stendiger med markfirben. Men nogle levesteder på især ekstensive landbrugs- og skovarealer er i dag ikke beskyttede. Det gælder fx for flagermusenes levesteder i gamle træer og landbrugsarealer, som har ligget udyrket hen i nogle år, hvor en art som spidssnudet frø slår sig ned.

Birkemus og grønbroget tudse hører til de sjældne og truede og arter, der vil få hjælp i form af forvaltningsplaner. Samtidig indføres tilskudsordninger, der forbedrer levestederne for en lang række dyr. Miljøministeriet vil også – sammen med erhvervet – udarbejde retningslinjer for god driftspraksis i skovdriften, så den ikke går ud over bl.a. flagermus.

Når loven er færdigbehandlet i Folketinget, vil den blive fulgt op med skriftlig information og rådgivning til lodsejere om arterne og deres levesteder. Dels for at forebygge at levesteder uforvarende ødelægges, dels for at forebygge at nogen fejlagtigt tror, at der slet ikke kan drives land- og skovbrug, hvor arterne lever.

Yderligere oplysninger:
Lars Rudfeld, fuldmægtig, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 7254-4856, Obfuscated Email