Naturkanon til diskussion

26-02-2009

Debatmøde søndag d. 1. marts kl. 11.00-13.30 på Hellebæk Avlsgård

Velkomst ved Hellebæk Avlsgård

En lille - men engageret og vidende - forsamling bliver budt velkommen af skovfoged Torben Hoch til skovtur og debatmøde om Danmarks kommende naturkanon.

Overdrevspotentialet i Hellebæk Kohave

Turen gik gennem traditionel bøgehøjskov med selvforynget undervækst forbi højmosen Skidendam og videre omkring græsningsarealerne i Hellebæk Kohave, hvor det er intensionen ad åre at genskabe et naturligt økosystem, som ikke findes mange steder mere: det østdanske overdrev . Naturens mangfoldighed blev således godt præsenteret både gennem det almindelige (bøgeskoven), det unikke (højmosen) og noget som vi har mistet (overdrevet).

diskussion og fordybelse

Museumsdirektør Jette Baagøe gav med sit inspirerende oplæg anledning til megen efterfølgende diskussion og fordybelse.

JB tog udgangspunkt i, at naturen kan være i fare, hvis vi blot opfatter den som et æstetisk element - naturen er en levende organisme med mange facetter, som vi kun gennem tilegnet viden kan bevare og i bedste fald understøtte udviklingen af. Det vil derfor være vigtigt, at kanoniseringen af enkeltelementer i naturen fører til, at der kommer fokus på de processer, der finder sted i naturen, og som eksempelvis har været med til dannelsen af et overdrev. Med JB's ord må denne kanonisering ikke føre til, at vi blot " sætter hegn om det fineste og så glemmer resten ".

Under den følgende diskussion blev storken og viben nævnt som eksempler på arter, som kunne kanoniseres, men hvor den udbredte holdning var, at dette kun ville have betydning, hvis det efterfølgende førte til en formidling af, hvorfor de er endt som truede arter - ud fra en sådan erkendelse/viden kunne en mark, sø, fauna og skov - udsigt fra Jonstrup over Kobæk Vig i Esrum sø til Grib Skov naturgenopretningsproces på denne baggrund føre til arternes fremgang, og dermed ville kanoniseringen blive meningsfuld. Det var således for mange vigtigt, at der efter selve udpegningen følger en indsats, hvor der tages ansvar for at sikre og udbygge vores på mange leder truede natur.

Med ovenstående in mente blev følgende konkrete forslag stillet:

 • Vandløbet
 • Hedeskoven
  • Urtehaven
  • Fantasien
  • Kystlinierne
  • Havet
  • Vadehavet
  • Storken
  • Viben
  • Overdrevet
  • Hasselskoven
  • Ellemosen
  • Askeskoven

Som det fremgår, er der i disse forslag en overvægt af økosystemer, og der er ligeledes også meget fokus på, at vandmiljøet (bredt set) er noget af det, der i vores lille land er af allerstørste betydning for naturen generelt.

Afslutningsvis kan det nævnes, at TOMs chokoladeFRØER blev nævnt undervejs - jo, der var da naturligvis også overskud til kanonfed humor. TAK til alle fremmødte for en god debat - vi savnede de unge!

Højmosen Skidendam i Teglstrup Hegn

Højmosen Skidendam i Teglstrup Hegn


I samarbejde med Hellebæk Kohaves Venner indbød vi til

DEBATMØDE   søndag 1. marts 2009 kl. 11.00-13.30

på Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk

Arrangementet byder på en guidet naturtur og en efterfølgede debat om Danmarks kommende naturkanon.

Vores naturvejleder Torben Hoch vil på en kort vandretur i og omkring Hellebæk Kohave give lokal inspiration til, hvorledes natur og natursyn på denne lokalitet kan bidrage til naturkanondebatten.

Naturlig kotørst slukkes

Efter gåturen vil vi gå indenfor på avlsgården, hvor

museumsdirektør Jette Baagøe

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

vil udfordre os med et oplæg om hendes natursyn, og om hvorledes det spiller sammen med naturkanontanken. Medens vi efterfølgende debatterer, vil der blive budt på en sen kop formiddagskaffe med lidt brød til.

Kobberdammen i vintersol

Kobberdammen i Teglstrup Hegn byder på mange smukke motiver. Randmorænen i Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov er dannet af ismasserne for ca. 12000 år siden, hvorved de mange parallelle lavninger og højderygge opstod.

I en af disse lavninger har højmosen Skidendam udviklet sig, og den anses i dag for at være en af Sjællands bedst bevarede højmoser. Vandstrømningerne i lavningerne har dannet grundlag for etableringen af Hammermøllen - et af utallige eksempler på samspil mellem natur og kultur.

Møllehjulet ved Hammermøllen

Men ud over disse meget synlige resultater af samspillet mellem naturgivne forudsætninger og menneskelig foretagsomhed er området også en meget vigtig lokalitet for insekter og byder blandt andet på en forekomst af den store bille eremit , som er truet og dermed rødlistet.

Eremit

Udtrykket at "det store gemmer sig i det små" kan i høj grad bruges om naturen - og en af vore udfordringer i forhold til, hvad vi vælger at kanonisere, kan netop ligge deri.

Denne lille introduktion til naturbetingede elementer i vores kulturlandskab kan rundes af med endnu et stort synligt kulturhistorisk element her i Kongernes Nordsjælland, som måske netop i kraft af de mange usynlige historier er allermest spændende: Gurre Slotsruin .

Gurre Slotsruin set sydfra

På gensyn søndag d. 1. marts kl. 11. Vi glæder os til at høre dine synspunkter og få nogle konkrete forslag med ind i debatten. Se mere her .