Sommerhuse kun til sommerbrug

27-02-2009

Så er det slut med at bo i sit sommerhus hele året. Med mindre man er pensionist, eller man kan få særlig dispensation fra kommunen, skal man være ude af sit sommerhus senest 30. september.

Da udløber de dispensationer, som kommunerne kunne give efter afviklingsloven fra 1999. Loven gav kommunerne ti år til at afvikle eventuelle ulovlige helårsbeboelser.

Sommerhuse kun til sommerbrug

Så er det slut med at bo i sit sommerhus hele året. Med mindre man er pensionist, eller man kan få særlig dispensation fra kommunen, skal man være ude af sit sommerhus senest 30. september 2009.

Da udløber de dispensationer, som kommunerne kunne give efter afviklingsloven fra 1999. Loven gav kommunerne ti år til at afvikle eventuelle ulovlige helårsbeboelser.

Forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhusområder er 70 år gammel, og det skal sikre, at sommerhusområder fortsat er rekreative områder og ikke udvikler sig til almindelige parcelhuskvarterer. Dermed vil man undgå, at der i mangel på ”rigtige” sommerhusområder skal udlægges værdifulde landskaber til nye sommerhusområder. Forbuddet skal også beskytte områdernes landskaber for slid.

Sommerhusene bliver dog ikke helt tømt til efteråret. Dels gælder pensionistreglen, dels kan kommunen give nye personlige dispensationer i særlige tilfælde.

Pensionistreglen i planlovens § 41 indebærer, at en pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet sommerhuset i 8 år.

Ifølge vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen kan særlige dispensationer eventuelt gives:

- Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og andre specifikke virksomheder, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.

- Til personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse

- Til personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset.

- Til folkepensionister der har ejet et sommerhus i 5 år (de får først automatisk ret til helårsbeboelse efter 8 år)

- i andre tilfælde, hvor kommunen konkret vurderer, at der er særlige forhold, der taler for at fravige forbuddet.
Med den sidste mulighed giver man kommunerne mulighed for at foretage selvstændige skøn ud fra konkret lokal viden, fx for at imødegå åbenlyse urimeligheder. Det er alene kommunernes ansvar at udøve dette skøn, og det understreges, at det skal bruges restriktivt.

Kommunen kan også afvise dispensationer alene med den begrundelse, at antallet af helårsbeboelser i givent område er for højt i forhold til at kunne bevare det som rekreativt område. Kommunen kan altså lovligt fastsætte en overgrænse for antallet af helårsbeboelser i et område.

Det har været omtalt i medierne, at By- og Landskabsstyrelsen vil komme med endnu en vejledning om, hvornår der kan gives dispensationer. Men det er ikke tilfældet, da det eksisterende vejledningsmateriale dækker fuldt ud.

Dispensationer bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse, dog bør ægtefælle eller samlever efter ejerens død kunne fortsætte helårsbeboelsen på samme vilkår som ejeren. Afslag på dispensationer kan påkla¬ges til Naturklagenævnet.

Frederiksborg Statsamt afgjorde i 2006, at kommunen ikke må give en sommerhusejer dispensation alene på baggrund af den tilknytning, som ansøgeren havde opnået til huset efter dispensation efter afviklingsloven. Det ville i følge Frederiksborg Statsamt være det samme som at forlænge eller ændre den gamle dispensation, og det er der ikke hjemmel til i loven. Efter kommunalreformen viderefører statsforvaltningen statsamternes opgaver.

Kommunerne skal derfor foretage en konkret og individuel vurdering af alle ansøgere, og ansøgere med dispensation efter afviklingsloven må ikke behandles anderledes end andre ansøgere.

Det er også fastslået gennem retningslinjer fra Miljøministeriet, at dispensationer kan gives ud fra kommunale forudsætninger, og at dispensationspraksis herved kan blive forskellig i forskellige kommuner.

Hvis man bor ulovligt i sommerhus til efterår efter den 1. oktober 2009, skal kommunen udstede et flyttepåbud, og hvis det ikke efterkommes, skal kommunen følge op med politianmeldelse og administrative tvangsbøder. Da man selvfølgelig må bo i sit sommerhus hele sommeren, vil kommunerne tidligst kende omfanget af ulovlig helårsbeboelse efter 1. oktober 2009 - og kan først på dette tidspunkt indlede sag om lovliggørelse.

Ingen ved præcis, hvor mange ulovlige sommerhusbeboere, der er. Da afviklingsloven blev vedtaget, var der knap 8000, og i marts 2007 var tallet nede på knap 4000, over halvdelen i Frederiksborg Amt.

Regler:

By- og Landskabsstyrelsen vil sammenskrive håndhævelsesreglerne, der i dag fremgår af håndhævelsesvejledningen fra 2007, der henviser til 3 breve fra 1998 og 1999, og herudover af Velfærdsministeriet vejledninger vedr. CPR og en vejledning fra Justitsministeriet fra 8. marts 1994. Sammenskrivningen ventes udsendt over sommeren.

Link til planloven, se særligt §§ 40, 41 og 51 og 51a

Link til planvejledning, se afsnit VIII Sommerhusområder (§§39-41)

Link til håndhævelsesvejledning og vejledende breve til kommunerne

Link til materiale om helårsbeboelse, pensionistreglen mv.

Link til Statsamtets afgørelse om dispensationer

OBS:
Rækkevidden for dispensationsbestemmelse er beskrevet ovenfor. Den skal give mulighed for et konkret skøn med de muligheder for forskel i praksis, som kommunale forudsætninger måtte bevirke, men stadig inden for en restriktiv ramme.