Overvågningsdata kan bruges som klimaindikatorer

20-01-2009

Danmarks naturovervågningsprogram kan bruges til at dokumentere klimaforandringer. Det er nu muligt at påvise forskellige ændringer i naturen, der skyldes ændringer i klimaet. Denne form for viden om effekten af klimaændringerne vil fremover kunne give et værdifuldt input ved tilrettelæggelse af indsatsen for natur og miljø.

Danmarks naturovervågningsprogram kan bruges til at dokumentere klimaforandringer. Det er nu muligt at påvise forskellige ændringer i naturen, der skyldes ændringer i klimaet. Denne form for viden om effekten af klimaændringerne vil fremover kunne give et værdifuldt input ved tilrettelæggelse af indsatsen for natur og miljø.

Det fremgår af rapporten ”IGLOO – indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen,” der er udarbejdet af By- og Landskabsstyrelsens Miljøcentre sammen med DMU/Århus Universitet, DHI og Orbicon A/S.

Havets temperatur og iltindhold samt vandstand og lagdeling i kytstnære områder og søer har forskere fulgt i gennem årtier. IGLOO projektet har nu vist, at disse målinger, der er taget for at belyse udviklingen i natur- og miljøtilstanden, også kan belyse visse effekter af klimaændringer. Via store mængder af overvågningsdata har man fx kunnet vise, at temperaturen i de danske vandløb, søer, fjorde og indre farvande er steget med op til to grader siden 1989, og at det har haft betydning for økosystemerne, fx i form af tidligere opblomstring af alger i havet om foråret.

”Naturen påvirkes fra mange sider. Næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og klima er eksempler. IGLOO- projektet gør os bedre i stand til at sige, hvilke effekter, der skyldes klimaforandringer. Dermed får vi bedre viden om dette og dermed bedre grundlag for at tilrettelægge miljø-og naturindsatsen,” fortæller projektleder Jens Würgler Hansen fra By- og Landskabsstyrelsens Miljøcenter i Ringkøbing.

Han peger samtidig på, at klimaet påvirker den danske natur i et komplekst samspil med andre faktorer, og at der derfor er brug for en nuanceret dokumentation. Projektet belyser en række muligheder i forhold til tilrettelæggelse af det nationale overvågningsprogram med henblik på yderligere at kunne belyse klimaeffekter i den danske natur. Det vil indgå i den videre tilrettelæggelse af det nationale overvågningsprogram.

De analyser, der ligger til grund for IGLOO projektet, er foretaget på data fra de seneste 20-90 års  regionale - og nationale overvågning.

IGLOO er en sammenskrivning af Indikatorer for GLObale Klimaforandringer i Overvågningen.

Yderligere oplysninger:
Sekretariatsleder Bent Sørensen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøovervågningssekretariatet, 7254-4894, , vedrørende revision af overvågningsprogrammet.

Projektleder Jens Würgler Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Vestjylland, 7254-8711,