Sjælden fugl på besøg ved Gravlev Sø

02-01-2009

Gravlev Sø har siden sin genskabelse for efterhånden nogle år siden været en populær fuglelokalitet. I julen 2008 var der igen sjældent besøg. En fugleobservatør, Johnny Laursen, var heldig at få et par billeder af den ekstremt sjældne Sortstrubet Bynkefugl

Sortstrubet Bynkefugl, foto: Johnny Laursen

Gravlev Sø har siden sin genskabelse for efterhånden nogle år siden været en populær fuglelokalitet. Især ande- og vadefugle præger stedet, men i takt med at området generelt undergår forandring, dukker også andre fugle op. Her på siden har vi allerede fortalt om Rød Glente og Sort Stork. I julen 2008 var der igen sjældent besøg. En fugleobservatør, Johnny Laursen, var heldig at få et par billeder af den ekstremt sjældne Sortstrubet Bynkefugl. 2 fugle kunne observeres i engene langs søen mellem jul og nytår.

Sortstrubet Bynkefugl forekommer som fåtallig ynglefugl i Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland, enten i klitter langs kysten, på heder og i hedemoser længere inde i landet eller i større lysninger i klitplantagerne. Den har ikke tidligere været set i Gravlevdalen.

Sortstrubet Bynkefugl er insektæder, og de danske ynglefugle trækker alle sydpå om vinteren. I milde vintre kan fuglene dog observeres her i landet helt frem til nytår.

Gravlev Sø området forandres i takt med naturgenopretningsprojektet. Der skabes bedre vandløbslokaliteter til glæde for f.eks. Vandstær, Isfugl og Bjergvipstjert. Engene i hele den statsejede del af ådalen plejes, krat er ryddet og til sommer genetableres græsningsenge i dalen. Denne pleje vil være til stor glæde for engfugle og det åbne lands fugle som Vibe, Rødben, Dobbeltbekkasin, Sanglærke, Gulspurv - og måske Sortstrubet Bynkefugl? Samtidig er etableret stier på tværs af ådalen, så fugleobservationer er blevet lettere, og evt. forstyrrende trafik bliver kanaliseret.

  • <>Læs="http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=11390" target="_blank">Læs mere om Sortstrubet Bynkefugl

Sortstrubet Bynkefugl, foto: Johnny Laursen