Offentliggørelse af tyske vandplaner for Schlei/Trave og Eider

30-01-2009

Ministeriet i Slesvig-Holsten offentliggør den 22. december 2008 forslag til vandplaner for de to hovedvandoplande Schlei/Trave og Eider.

Ministeriet i Slesvig-Holsten offentliggør den 22. december 2008 forslag til vandplaner for de to hovedvandoplande Schlei/Trave og Eider. Planerne lægger rammer og retningslinjer for, hvordan vandområderne i de to pågældende hovedvandoplande skal opnå god tilstand senest den 22. december 2015. Vandplanerne omfatter hovedsageligt arealer i den nordlige del af Slesvig-Holsten men har også betydning for administrationen af vandløb i Sønderjylland, idet de berører tre vandløbsoplande langs den dansk-tyske landegrænse. Det drejer sig om de tyske oplande til Vidå og Kruså, samt et lille opland omkring Frøslev-Jardelund mose.

Forslagene offentliggøres i deres helhed på det Slesvig-Holstenske Ministeriums hjemmeside:
www.wasser.sh

Link til dansk resume af vandplanerne og miljøvurdering af planerne. (pdf)

De to tyske vandplaner og tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring til den 22. juni 2009. Borgere i Danmark, som berøres af planerne, kan indgive skriftlige bemærkninger og forslag til ændring af planerne indtil den 22. juni 2009. Bemærkninger sendes til:

Miljøcenter Ribe
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Mærket: Forslag til tyske vandplaner

Forslag og bemærkninger kan sendes til Miljøcenter Ribes. Email-adresse: Obfuscated Email

Vandplanerne for Schlei/Trave og Eider er udarbejdet som et led i Tysklands implementering af EU´s vandrammedirektiv. Tilsvarende planmateriale er under udarbejdelse i Danmark for den øvrige del af de danske landarealer og kystvande. De danske planer forventes offentliggjort i foråret 2009.

Spørgsmål vedrørende høringen af de tyske vandplaner kan rettes til Miljøcenter Ribe på telefon: 72543500 eller pr. Email: Obfuscated Email .