Natur-liste vokser

13-07-2009

Listen med beskyttelseskrævende planter og dyr, der lever i Danmarks 254 habitatområder er blevet længere. Det fremgår af By- og Landskabsstyrelsens opdatering af det såkaldte udpegningsgrundlag, som nævner de karakteristiske dyr og planter i habitat og fuglebeskyttelsesområder, som Danmark er forpligtet til at beskytte.

Listen med beskyttelseskrævende planter og dyr, der lever i Danmarks 254 habitatområder er blevet længere. Det fremgår af By- og Landskabsstyrelsens opdatering af det såkaldte udpegningsgrundlag, som nævner de karakteristiske dyr og planter i habitat og fuglebeskyttelsesområder, som Danmark er forpligtet til at beskytte.

Grøn kølleguldsmed, laks, marsvin, stor vandsalamander og havlampret er dyr, som nu bliver føjet til de lister, der giver overblik over plante- og dyrelivet i naturområderne. Et stort antal værdifulde plantesamfund er også kommet med. Fx er der fundet kalkrige søer i Rold skov og ved Stavns Fjord, og der er tilføjet våde dværgbuskesamfund med klokkelyng ved Mønsted.

I mange tilfælde er der tale om relativt små nye arealer eller bestande, fordi de mest åbenlyse naturforekomster har været kendt i forvejen. Flere steder skyldes listens øgede omfang, at eksisterende viden om et naturområde er blevet mere detaljeret. En hede kan fx vise sig at bestå af en mosaik af flere naturtyper - i stedet for blot én hede-naturtype.

Det opdaterede udpegningsgrundlag vil blive brugt i de kommende Natura 2000 planer, der skal sikre, at naturen i områderne bevares.

Det forbedrede kendskab til naturen i Natura 2000-områderne stammer fortrinsvis fra den løbende naturovervågning i By- og Landskabsstyrelsens NOVANA- og DEVANO-programmer og fra et betydeligt antal henvendelser i forbindelse med de offentlige høringer af udpegningsgrundlaget.

Reglerne i EU’s habitatdirektiv kræver, at Danmark udarbejder oversigter, der viser de kendte forekomster af arter og naturtyper i hvert habitatområde. Oversigten, der kaldes for udpegningsgrundlaget, skal opdateres hvert sjette år og rapporteres til EU-kommissionen.

Fakta: Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld natur. Områderne er udpeget for at beskytte truede naturtyper og levesteder for plante- og dyrearter. Områderne er beskyttede af EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiv.

Se det opdaterede udpegningsgrundlag

Planter og dyr og beskrivelse af naturtyper

Yderligere oplysninger:

Thilde Flint Nielsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 33

Lars Dinesen, biolog, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 30