Enighed om Grøn Vækst

16-06-2009

Regeringen er i dag blevet enige med Dansk Folkeparti om den endelige udformning af helhedsplanen Grøn Vækst. Planen lægger blandt andet rammerne for det videre arbejde med vandplanerne og naturplanerne, som By- og Landskabsstyrelsen og dens syv miljøcentre har ansvaret for.

Regeringen er i dag blevet enige med Dansk Folkeparti om den endelige udformning af helhedsplanen Grøn Vækst. Planen lægger blandt andet rammerne for det videre arbejde med vandplanerne og naturplanerne, som By- og Landskabsstyrelsen og dens syv miljøcentre har ansvaret for.

I forhold til regeringens oprindelige udspil om Grøn Vækst er der ikke sket væsentlige ændringer den endelige aftale, hvad angår vand- og naturplanerne. Styrelsen kan derfor fortsætte arbejdet med at udarbejde de endelige forslag til vand- og naturplaner som hidtil. De endelige forslag til vand- og naturplaner ventes at komme i høring i kommunerne efter sommerferien, hvorefter de skal i offentlig høring.

Vandplaner
Vandplanerne skal sikre, at al vand i Danmark kommer i god økologisk tilstand, både søer, åer og vandløb, havvand nær kysterne og grundvandet. I alt skal By- og Landskabsstyrelsen udarbejde 23 vandplaner, der samlet dækker hele landet.

I den forbindelse fastholder den endelige plan for Grøn Vækst den kraftige reduktion i udledningen af både kvælstof og fosfor, som regeringen oprindeligt lagde ud med. Inden 2012 skal den samlede udledning af kvælstof reduceres med 1/3 – svarende til 19.000 tons. Og udledningen af fosfor skal skæres med godt 210 tons.

Det kommer til at ske gennem en lang række initiativer, der vil fremgå af de enkelte vandplaner.
Et af de vigtigste virkemidler bliver oprettelsen af randzoner langs vandløb og søer i 2011. De vil betyde, at man inden for 10 meter fra vandet ikke må sprøjte, gøde eller dyrke jorden. Dog må man dyrke vedvarende græs af miljø- og naturhensyn eller flerårige energiafgrøder uden brug af gødning og pesticider. Randzonerne vil udgøre ca. 50.000 ha jord.

Derudover skal der etableres 10.000 ha. flere vådområder, og 7300 km vandløb skal forbedres, bl.a. ved at genoprette deres naturlige forløb.

Med Grøn Vækst vil Danmark vil opfylde forpligtelserne i EU's vandrammedirektiv inden 2015, mens nogle af selve målene formentlig først opnås i en senere planperiode.

Naturplaner
Grøn Vækst vil sætte massivt ind på at beskytte værdifulde naturområder og standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Det vil bl.a. fremgå af de 246 naturplaner, der skal udstikke retningslinjer for, hvordan man fremover skal pleje og drive Danmarks Natura2000-områder. Områderne udgør 8 pct. af det danske areal og 12 pct. af havarealet.

Indsatsen skal sikre, at habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivernes forpligtelser gennemføres. Naturtilstanden må ikke gå tilbage, og på sigt skal naturen i alle områderne være i en god tilstand.
Indsatsen i Natura 2000 – områderne vil bl.a. indebære: Naturpleje af ca. 130.000 ha heder, overdrev mv., sikring af 15.000 ha af de særlige værdifulde skovnaturtyper, mere naturlige afvandingsforhold på ca. 16.000 ha som i dag drænes.

Handleplaner

Når vand- og naturplanerne efter de to høringer er færdige, er det op til kommunerne, og for skovenes vedkommende Miljøministeriet, at udarbejde handleplaner, der viser, hvordan de har tænkt sig at opfylde målene og gennemføre indsatsen i planerne.

Økonomi

De samlede omkostninger til vand og naturindsatsen er i 2010-2015 i gennemsnit på over 1,1 mia. kr. om året. Det svarer til en forøgelse af de hidtidige omkostninger i perioden 2006-2009 med 336 mio. kr. årligt, svarende til over 40 pct.

De samlede omkostninger til vandindsatsen indtil 2015 vil være gennemsnitligt 403 mio. kr. om året. Det er en forøgelse af de hidtidige omkostninger med ca. 70 pct.

Grøn Vækst vil i 2010-2015 i gennemsnit bruge 706 mio. kr. om året på natur. Det svarer til en forøgelse af de hidtidige omkostninger i perioden 2006-2009 med 170 mio. kr. årligt, svarende til ca. 30 pct.

Link til den endelige aftale om Grøn Vækst:

http://www.oem.dk/graphics/oem/nyheder/Pressemeddelelser%202009/Gr%F8n%20V%E6kst-aftale_final.pdf

Mere information:

Information

Hvad er en vandplan? (pdf 4 mb)

Hvad er en naturplan? (pdf 4 mb)

Læs mere om vandplaner her
Læs mere om naturplaner her
Læs mere om Grøn Vækst her