Flyvestation bliver helt åben

23-06-2009

I årtier har Flyvestation Værløse været lukket land for almindelige mennesker - med bomme og vagter. Men når militæret engang forlader lejren endeligt, skal der være døgnåbent, med så få hegn mod omverdenen som muligt.

I årtier har Flyvestation Værløse været lukket land for almindelige mennesker - med bomme og vagter. Men når militæret engang forlader lejren endeligt, skal der være døgnåbent, med så få hegn mod omverdenen som muligt. Det skal være en stor stille slette midt i storbyen, på linje med Eremitagen i Dyrehaven.

Det har miljøminister Troels Lund Poulsen besluttet i et nyt landsplandirektiv, der afgrænser den såkaldte grønne kilde gennem Flyvestation Værløse, samtidig med at det lægger rammerne for anvendelse af området. Afgrænsninger og regler er indstillet af en arbejdsgruppe bestående af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Furesø Kommune og Naturstyrelsen.

Sletten vil være en grøn kile gennem den gamle flyvestation – mellem Nord- og Sydlejren – og fra øst til vest i hele landingsbanens bredde. På sletten må der ikke bygges eller anlægges veje – der skal derimod kun være aktiviteter, der understreger stedets natur og stilhed, midt i et storbyområde. Ønsket om at lade en vej fører fra Kirke Værløse til Jonstrup gennem området, vil derfor ikke kunne lade sig gøre.

I reglerne om anvendelse af området fremgår det, at det aldrig må blive til by. Der må ikke bygges, og området må ikke inddrages til byzone, og selv friluftsanvendelser må ikke være ”by-mæssige”.
Eventuelle friluftsanlæg skal placeres under hensyn til områdets naturværdier, så man fastholder det åbne landskabelige karakter af slette. Ingen veje, og ingen støj. Eneste tilladte nybyggeri bliver toiletter, garderober o.lign, hvis det ikke kan indpasses i eksisterende byggeri.

Flyvestationen har to bebyggede områder: Nordlejren og Sydlejren. Sydlejren indgår stort set ikke i landsplandirektivet, mens Nordlejrens bygninger er udpeget som grønt støttepunkt – område A på kortet. Lejrens bygninger kan indrettes til aktiviteter med kulturelle formål og fritidsformål og erhverv i tilknytning hertil, f.eks. museer, udstillinger, natur- og friluftsformidling, arbejdende værksteder, indendørs legeland. Lejrens dobbelt hangar skal bevares og kan anvendes til kultur og idræt.

Landsplandirektivet træder i kraft 1. juli 2009 og er herefter den overordnede ramme for Furesø kommunes planlægning af området.

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Yderligere oplysninger:
Lone Jansson, landskabsarkitekt, By- og Landskabsstyrelsen, Byer, tlf. 72 54 47 44