Ingen motorbådssejlads på Skjern Å

23-06-2009

Ingen motorbådssejlads på Skjern Å
Forsøget med sejlads med motorbåde fra Skjern Bådehavn til Pumpestation Nord sættes ikke i gang. Det skyldes en vurdering fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), hvoraf det fremgår, at det ikke kan afvises, at et pilotprojekt vil påvirke fuglene negativt. Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Ringkøbing- Skjern kommune udarbejdet et forslag til pilotprojekt.

”Det er blevet klart, at selv om der er tale om et tidsbegrænset projekt med mindst mulig påvirkning af dyrelivet, kan der ikke meddeles tilladelse til projektet. DMU, som er eksperter på bl.a. fuglelivet i området, har vurderet, at det ikke kan afvises at sejladsen kan påvirke området negativt. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen på det grundlag ikke mulighed for at give en tilladelse. Skjern Enge og åen indgår i det europæiske netværk Natura 2000, hvor der gælder særlige internationale naturbeskyttelsesregler efter det såkaldte habitatdirektiv”, forklarer skovrider Ulrik Lorenzen fra Skov- og Naturstyrelsen.

Både kommunen og styrelsen er som offentlige myndigheder forpligtet til at varetage områdets dyreliv, som det er beskrevet i habitatdirektivet.

”Vi er kede af at måtte skuffe sejlerne, som havde set frem til at kunne sejle med motorbåd på åen. Men det er blevet klart, at der er risiko for, at sejlladsen kan skade Natura-området, og derfor kan vi ikke sætte projektet i gang,” siger skovrider Ulrik Lorenzen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skovrider Ulrik Lorenzen, Skov- og Naturstyrelsen – Blåvandshuk, tlf: 76541020 eller 21418646.


Motorbådssejlads på Skjern Å er i dag lovligt i hovedløbet i deltaområdet, men bliver ikke udvidet yderligere af hensyn til dyre- og fuglelivet. Kommunen og Skov- og Naturstyrelsen er som offentlige myndigheder forpligtet til at varetage områdets dyreliv, som det er beskrevet i EU-habitatdirektivet.