Nyheder fra Uldum Kær naturprojektet

09-06-2009

Nyt Liv I Uldum Kær - Uddrag af Nyhedsbrev nr. 3

Møde i følgegruppen .

Den 29. juni havde vi det 5. møde i projektets følgegruppe på Uldum Kro.
Fremgangen i de 4 delprojekter blev præsenteret og ivrigt debatteret. Stadiet
for de enkelte projekter er gennemgået nedenfor.

Vi har nu næsten alle underskrifter på aftalerne med lodsejerne på plads. De
der mangler har givet positivt tilsagn om at medvirke som planlagt.

Under programmet ”Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i
landdistrikterne” har vi søgt LAG i Hedensted Kommune om støtte på 1. mio.
kr. til stier, publikumsfaciliteter og formidling af kæret. Vi afventer nu den endelige
behandling af ansøgningen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri. Vi forventer et positivt tilsagn.

Næste møde i Følgegruppen afholdes den 27. august, hvor vi håber at gruppen
kan få lejlighed til at besigtige anlægsarbejdet.

Vandløbsprojektet.

Hovedformålet med vandløbsprojektet ved Tørring er at skabe bedre vilkår for
græsning og høslæt om sommeren, samt flere oversvømmelser om vinteren.
Det er oversvømmelserne der giver muligheden for at tilbageholde og fjerne
kvælstof fra vandet i vandløbene.

Vi har nu modtaget detailprojektet fra vores rådgiver Orbicon og projektet blev
gennemgået og drøftet på mødet i følgegruppen. Der er i forhold til den seneste
information om projektet sket mindre tilpasninger og ændringer. Årsagen
hertil er nye og gode ideer fra rådgiverne og følgegruppe og ønsker fra de
implicerede lodsejere.

Hvis man er interesseret i den præcise udformning af detailprojektet kan det
ses på vores hjemmeside.

http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Trekantsomraadet/naturprojekter_trekantsomraadet.htm

Nu skal detailprojektet behandles efter naturbeskyttelsesloven og der skal
udarbejdes udbudsgrundlag. Herefter kan projektet sendes ud til entreprenørerne
i en udbudsrunde.

På baggrund af de foreløbige beregninger af hvor meget jord vi skal flytte er
der lige nu et jordoverskud på 5.000m3. Hvis der er lodsejere, indenfor projektområdet
eller i nærheden af projektområdet, der har arealer hvor vi, for
myndighederne, kan få lov til at sprede jorden ud, er vi meget interesserede i
at høre fra Jer. I bedes kontakte Hans Jørgen Hvideland.

Rydningsprojektet.

Vi har i vores kontrakt med HedeDanmark aftalt at rydningen skal være afsluttet
inden den 1. juni. Entreprenøren er en smule forsinket så vi kommer nok
en uges tid ind i juni inden de forlader pladsen. I sensommeren kommer de så
igen for at flise og fjerne de store stakke af træ og buske, der er kørt ud af det
centrale kærområde. Herved sikres at de fugle som har bygget rede i stakkene
kan nå at få deres unger på vingerne.

Vi og entreprenøren har været overordentligt heldige med vejret i rydningsperioden.
Maskinerne har kunnet køre overalt uden at efterlade skader på jordbunden.
Maskinernes indsats og muligheder fremgår at de indsatte billeder.

Rydningsarbejde i Uldum Kær, 2009

Vi har i aftalerne med lodsejerne aftalt at de ryddede arealer, så vidt det er
muligt, skal holdes ryddet ved høslet og afgræsning. Hvis der en nogen af
lodsejerne der har behov for yderligere arealer til græsning eller høslet, eller
nogen der ønsker at leje arealer ud til nogen som kan bruge høet eller harbehov for yderligere græsningsarealer, vil vi gerne hjælpe med formidlingen mellem parterne. Henvendelse bedes foretaget til Michael Laursen.

Stiprojektet.

Også alle de lodsejere der direkte bliver påvirket af stiprojektet er positive
overfor projektets ide om at binde byerne omkring kæret sammen, på tværs af
kæret, med gang- og cykelstier.

Også her har vi nu underskrifterne på plads. Der hvor stierne vil blive anlagt
på eksisterende private fællesveje bliver de berørte lodsejere kontaktet af
kommunen på baggrund af vejlovgivningens bestemmelser om deling af vedligeholdelsesomkostningerne.


Vi forventer at der bliver midler til at etablere følgende faciliteter langs stinettet:


• 2 broer over Gudenåen
• 3 fugletårne
• 1 toilet
• 3 små parkeringspladser
• 1 kanoophalingsplads
• Et antal sæt med borde og bænke
Dette projekt skal også godkendes efter naturbeskyttelsesloven. Samtidig med
myndighedsbehandlingen vil vi også her udarbejde udbudsgrundlaget parallelt
således at arbejdet, formentlig i to dele, kan udbydes umiddelbart efter godkendelsen.

Formidlingsprojektet.

Vi har nu modtaget rapporten om formidlingsbehovet og -mulighederne fra
vores konsulent Landskabsarkitekt Bendt Nielsen. Også denne rapport kan
findes på vores hjemmeside. Se linket under vandløbsprojektet.

Som nævnt ovenfor håber vi at finde midler til også at udmønte planerne for
formidlingen af alle de gode historier som kæret rummer om naturen, kulturen
og projekterne. Vi forestiller os at dette bl.a. kan ske ved:

• Skiltning langs stierne hvor der fortælles forskellige historier der er tilpasset
til lokaliteten.
• En lille plancheudstilling på det støttepunkt der kan etableres hvor der i
dag står et fugletårn ved Kærvejen.
• En turfolder
Vi har kontakt med naturskolesamarbejdet der måske kan være interesseret i
at inddrage kæret i samarbejdet.

Kort med oversigt over planlagte faciliteter og stiforbindelser i Uldum Kær

Hvad sker der nu?

Vores overordnede tidsplan er at anlægsarbejder skal gennemføres i perioden
fra juli til oktober 2009. Denne plan kan primært forstyrres af myndighedsbehandlingen
og sommer- og efterårsvejret. Men hvis alt går vel håber vi på en
indvielse af det samlede projekt i løbet af efteråret.

Hvis du har spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende projektets gennemførelse og fremdrift kan rettes til:

Projektledelse: Knud Erik Hesselbjerg, telf. 87 98 91 38.

Rådgivere: Hans Jørgen Hvideland

Tlf. 7975 5691 eller mobil 2137 0186

Michael Laursen

Tlf. 7975 5694 eller mobil 2485 4194
.

Henvendelse kan også ske til

Skov-og Naturstyrelsen, Trekantsområdet, att skovrider Ole Livbjerg Klitgaard, mobil 20 46 48 98