Fire love vedtaget

28-05-2009

Folketinget vedtager torsdag den 28. fire lovforslag på By- og Landskabsstyrelsens område.

Indvinding af råstoffer åbnes for flere 

Råstofloven ændres, så virksomhederne får flere muligheder for at indvinde råstoffer fra havet. De kan på en auktion byde på eneretten til at indvinde en bestemt mængde i en begrænset periode i et afgrænset område. De kan også købe råstoffer pr. kubikmeter fra fællesområder. Og endelig kan staten give en bygherre tilladelse til indvinding til større opfyldningsopgaver. http://www.blst.dk/NR/exeres/34BD721A-4513-48EC-B2AD-9F758300EB94.htm

Effektivitet i vandsektoren
Den nye lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold skiller den kommunale vand- spildevandsforsyning ud i selvstændige selskaber. Hermed bliver der en klar ansvarsfordeling, hvor myndighedsrollen og driftsansvaret adskilles. Loven sætter loft over de priser, forbrugerne skal betale for drikkevand og for at komme af med spildevand. Samtidig oprettes en teknologiudviklingsfond, der skal støtte projekter, der kan forbedre kvalitet og effektivitet i vandforsyningen. Bedre udnyttelse af ressourcerne skal gøre det muligt at investere i bl.a. klimatilpasning, nye kloakker og forbedret drikkevandssikkerhed.

Bedre beskyttelse af vilde dyr
Naturbeskyttelsesloven og jagt- og vildtforvaltningsloven ændres, så stor vandsalamander, markfirben og hasselmus sammen med 36 andre dyrearter bliver bedre beskyttet. Land- og skovbrug skal fremover tilrettelægge deres aktiviteter, så levevilkårene for dyrene ikke forringes. Erhvervene tilbydes samtidig tilskudsmuligheder samt vejledning og rådgivning. Loven vil blive fulgt op med skriftlig information og rådgivning til lodsejere om arterne og deres levesteder. http://www.blst.dk/Nyheder/habitat_artikel12.htm

Sværere at ekspropriere
Ændringen af planloven betyder, at kommunerne får sværere ved at ekspropriere. De skal ikke længere kunne ekspropriere til byudvikling på grundlag af kommuneplanen – det skal først kunne ske, når der er udarbejdet en lokalplan. Ændringen af planloven betyder, at kommunen i et byudviklingsprojekt skal vide præcist, hvad et område skal bruges til, før den kan ekspropriere. http://www.blst.dk/Nyheder/Nyheder+2008/ekspropiationshoering.htm

Yderligere oplysninger:
Råstofloven: kontorchef Uffe Holm, 72 54 41 98
Vandsektorloven: funktionsleder Vibeke Plesner, 72 54 49 23
Naturbeskyttelsesloven: fuldmægtig Lars Rudfeld, 72 54 48 56
Planloven: fuldmægtig Helle Ina Elmer, 72 54 47 33