Første 2010-kommune på Sjælland

30-03-2009

Så kom også Sjælland med. Slagelse kommune har nu underskrevet Countdown 2010-deklarationen som den første kommune på Sjælland. Dermed har kommunen tilkendegivet, at den vil skabe synlighed om arbejdet med den biologiske mangfoldighed og stoppe tab af biodiversitet i kommunen.

Så kom også Sjælland med. Slagelse kommune har nu underskrevet Countdown 2010-deklarationen som den første kommune på Sjælland. Dermed har kommunen tilkendegivet, at den vil skabe synlighed om arbejdet med den biologiske mangfoldighed og stoppe tab af biodiversitet i kommunen.

Nu er næsten hver fjerde af landets kommuner med i netværket, der skal skabe konkret initiativer, der kan forbedre biodiversiteten i lokalområdet, med naturnetværk og bedre levesteder for dyr og planter.

Slagelse Kommune har sat flere projekter i gang, bl.a. en ambitiøs vandløbsplan. Der vil forbedre forholdene for fisk og smådyr i vandløbene. Projektet med Skovse Naturpark skal skabe mere varierede naturforhold i området. Desuden er der sat et projekt i gang, der skal forbedre forholdene for kommunens padder, bl.a. ved oprensning og etablering af vandhuller. Dermed har man forbedret forholdene for klokkefrøen, som kommunen fik tildelt et særligt ansvar for af Miljøministeren i 2007.

Danmark har på nationalt plan tilsluttet sig Countdown 2010-deklarationen. Målet er før 2010 at stoppe tilbagegangen i klodens biodiversitet eller biologiske mangfoldighed. Deklarationen er en del af FNs konvention om biologisk mangfoldighed fra 1992.

Se By- og landskabsstyrelsens kommunekort over kommuner, der underskrevet Count Down 2010 erklæringen og bidrager aktivt til opfyldelsen af 2010 biodiversitetsmålet om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.

Yderligere oplysninger:
Formand for Miljø og natur Anders Nielsen: 58 37 46 80