Se vejen i frøperspektiv

10-03-2009

En ny elektronisk simulator gør det nemmere at placere nye veje, så de skader dyrene mindst muligt. Vej-simulatoren viser landskabet ud fra et dyre-perspektiv, og afslører konsekvenser af de vejføringer, man vælger at lægge ind over et område. Værktøjet viser også, hvor faunapassager, paddehegn og vandhuller, kan placeres for at gøre mest gavn.

En ny elektronisk simulator gør det nemmere at placere nye veje, så de skader dyrene mindst muligt. Vej-simulatoren viser landskabet ud fra et dyre-perspektiv, og afslører konsekvenser af de vejføringer, man vælger at lægge ind over et område. Værktøjet viser også, hvor faunapassager, paddehegn og vandhuller, kan placeres for at gøre mest gavn. De første erfaringer viser, at samfundet kan spare millioner af kroner på den nye teknik.

En prototype er netop udviklet af By- og Landskabsstyrelsen, Vejdirektoratet, Københavns Universitet og konsulentfirmaet, AmphiConsult. I første omgang bliver det klar til brug specifikt for den spidssnudede frø. I de kommende år ønskes modellen udvidet med flere dyr, som er beskyttet efter EU's habitatdirektiv. Teknikken er på kort sigt målrettet til vejplanlæggere i staten, men vil senere også kunne bruges i kommunerne.

I programmets virtuelle landskab på skærmen kan man tilføje og flytte rundt med nye veje. For hver ændring svarer programmet med et tal for, hvordan landskabets evne til opretholde en bestand på et bestemt niveau på et bestemt tidspunkt, eller hvordan bestandens udvikling over tid påvirkes. Planlæggeren kan herefter tilføje områder med ny natur, ændre vejens forløb eller ændre kvaliteten af levestederne og omkringliggende landskabselementer og på den måde opveje virkningen af vejen.

”Jo mere en frø færdes i landskabet, jo større risiko er der for, at den dør. Hvor farlig en strækning er, afhænger af hvilket dyr der er tale om. For en frø er en vej alt andet lige farligere end en p-plads som igen er farligere end en græsmark. Et levende hegn giver god beskyttelse og en mose er endnu bedre. Det er den viden, som vi har bygget ind i modellen,” forklarer biolog Martin Schneekloth fra By- og Landskabsstyrelsen, Natur.

Det er ikke ualmindeligt, at faunapassager og erstatningsnatur i forbindelse med nye veje løber op i millioner af kroner. Derfor er det en afgørende fordel ved den nye metode, at den kan bruges til at dokumentere, at pengene bliver brugt de rigtige steder og så omkostningseffektivt som muligt i forhold til fx konkrete EU krav.

En tidlig udgave af det nye værktøj på en planlagt motortrafikvej mellem Tuse og Vig i Odsherred viste, at det var muligt at spare ca. 5 mio. kroner.  Simulatoren viste at et planlagt paddehegn til 1000 kroner per meter ikke var nødvendigt. Til gengæld var der behov for afværgeforanstaltningerne på andre strækninger, der var meget vigtige for padderne.

EU stiller strenge krav til, at medlemslandene beskytter en række dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivet. Det er bl.a. disse krav simulatoren skal hjælpe med at løfte på en ensartet og omkostningseffektiv måde, fortæller Martin Schneekloth:

”Vi har flyttet afvejningen af naturhensyn ud af hovedet på biologen og ind i en objektiv model, hvor det kan forklares, hvordan et bestemt resultat er opnået, og hvor grundlaget for resultatet derfor kan diskuteres. Herved sikrer vi på én gang, at argumentationen er videnskabeligt og objektivt funderet, og at vi får en mere ensartet sagsbehandling på tværs af afdelinger og myndigheder,” forudser Martin Schneekloth.


Yderligere oplysninger:
Biolog Martin Schneekloth, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 7254-4857,