Vadehavssamarbejde med Sydkorea

31-03-2009

(Ribe) Det dansk-tysk-nederlandske vadehavssamarbejde og Sydkorea underskrev i går en hensigtserklæring om udveksling af viden og erfaringer omkring forvaltning af vadehavsområder.

(Ribe) Det dansk-tysk-nederlandske vadehavssamarbejde og Sydkorea underskrev den 30. marts en hensigtserklæring om udveksling af viden og erfaringer omkring forvaltning af vadehavsområder.

Underskrivelsen fandt sted i Wilhelmshaven i Nordtyskland af repræsentanter for Sydkoreas ministerium for transport og maritime anliggender og den tyske formand for Vadehavssamarbejdet. Danmark var repræsenteret ved den danske koordinator John Frederiksen, Miljøcenter Ribe.

Sydkoreanerne ønsker at udnytte erfaringer om beskyttelse og benyttelse af naturen i det vesteuropæiske vadehav i forbindelse med store landindvindingsprojekter i Det Gule Hav i Sydkorea, hvor et vadehavsområde på størrelse med Køge Bugt er blevet inddiget.

De store tidevandsområder, som koreanerne inddæmmer, udgør i lighed med dansk-tysk-nederlandske vadehav et stort spisebord for betydelige flokke af storryler, skenæbsryler og en lang række andre trækfugle. Ved lavvande blotlægges en mudret bund med sandorme og småplanter. Her er mad nok til at mætte millioner af skvadrende fuglenæb. Men de kilometerlange diger indsnævrer spisekammeret.
Her kan viden om vadehavsnaturen i vores del af verden komme Sydkorea til nytte. F.eks. var anlæggelsen af Saltvandssøen i forbindelse med inddigningen af Margrethe Kog i 1980’erne med til at sikre fuglenes trivsel trods store ændringer i naturen.

”Der er 10.000 km mellem danske Margrete Kog og Saemangeum i Sydkorea. Alligevel ligner naturen meget, og mange af fuglene er de samme. Derfor har vi god grund til at tro, at udnyttelsen af dansk knowhow vil betyde, at Koreas kobbersnepper og ryler måske vil genvinde fodfæstet i sjapvandet,” siger afdelingsleder John Bjarne Frederiksen fra Miljøcenteret i Ribe.

De seneste optællinger af fugle i området omkring Margrete Kog viser, at antallet af gæs og vadefugle nu er på samme niveau, eller for nogle arter endda højere, end før Det Fremskudte Dige ved Højer blev bygget i 1982. Resultatet indgår i By- og Landskabsstyrelsens naturovervågningsprogram Novana. http://www2.dmu.dk/Pub/FR702.pdf

De tre vadehavslande og Sydkorea tager alle del i Ramsarsamarbejdet, der handler om beskyttelse af vådområder med så mange vandfugle, at områderne har international betydning. http://www.blst.dk/Naturbeskyttelse/Intnaturbeskyttelse/Ramsar-konventionen/

Yderligere oplysninger:
John Frederiksen, Miljøcenter Ribe, tlf. 72 54 85 12
Om det dansk-tysk-nederlandske vadehavssamarbejde: http://www.waddensea-secretariat.org