Ti vandprojekter får støtte

30-03-2009

”Et rent, uspoleret vandmiljø” er temaet for ti udviklingsprojekter, som Miljøministeriet nu har givet økonomisk støtte på i alt 4,7 mio. kr. som led i den miljøteknologiske handlingsplan.

”Et rent, uspoleret vandmiljø” er temaet for ti udviklingsprojekter, som Miljøministeriet nu har givet økonomisk støtte på i alt 4,7 mio. kr. som led i den miljøteknologiske handlingsplan. Projekterne er udvalgt, fordi de giver de danske virksomheder muligheder for at udvikle konkurrencedygtige og innovative teknologiske løsninger på både lokale og globale miljøproblemer.

Det er anden gang, der bliver givet tilskud til vandprojekter under den miljøteknologiske handlingsplan. De bliver fordelt af By- og Landskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen. By- og Landskabsstyrelsen har netop udvalgt følgende ti vandprojekter:

Tungmetaller fra spildevand
Fra industrien udledes spildevand, der indeholder både tungmetaller og ædelmetal. I stedet for at spildevandet skal udledes eller deponeres, vil projektet forsøge at finde muligheder for gennem elektrolyse at gøre den belastende og dyre affaldsstrøm så anvendelig, at man ligefrem kan genbruge metaller fra f.eks. galvaniseringsprocesser.
Tilskud 160.000 kr. Projektperiode: Januar 2009 - december 2009. Kontakt: RecoMeta, projektleder Michael Frellesvig Boss, Agern Allé 3, 2970 Hørsholm, tlf. 45 53 83 45, .

Alger væk med ultralyd
Alger er et stort problem for tusindvis af bynære søer og bassiner. I stedet for at have uklare, lugtende søer eller foretage dyr rensning vil projektet undersøge, om man ved hjælp af ultralyd kan forbedre vandkvaliteten. Ultralyd er harmløs over for dyr og mennesker, men ødelægger encellede organismer i vandet. Det er afprøvet i udlandet, men der mangler dokumentation for metoden herhjemme.
Tilskud 110.313 kr. Projektperiode: Januar 2009 – november 2010. Kontakt: Orbicon, projektleder Anette Henze, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde, tlf. 46 30 03 10, e-mail:

Opgradering af regnvandsbassiner
Mange steder ledes regnvand i dag til bassiner, hvor der sker en rensning af vandet. Denne rensning kan dog optimeres, så de eksisterende bassiner renser bedre end de gør i dag. Projektet vil ved hjælp af forskellige metalsalte optimere bassinernes rensevirkning ved at binde uønskede stoffer, så de nemmere kan fjernes fra bassinet og dermed ikke slipper ud i vandmiljøet.
Tilskud 1.437.838 kr. Projektperiode: 2009–2012. Kontakt: Silkeborg Spildevand, projektleder Malene Caroli Juul, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg, tlf. 89 20 64 00, e-mail:

Ler skal binde fosfat
Fosfat er det næringssalt, der har stor indflydelse på vandkvaliteten i søer. Selv om udledning af fosfat er kraftigt reduceret, er der meget tilbage i søerne, som gerne skulle uskadeliggøres. Projektet vil teste lerproduktet, Phoslock, der kan binde fosfat – for at se, om det er anvendeligt til restaurering af danske søer. Forsøget vil ske i laboratorieskala.
Tilskud 49.250 kr. Projektperiode: Januar 2009 – april 2009. Kontakt: Biologisk Institut, Syddansk Universitet, projektleder Kasper Reitzel, Campusvej 55, 5230 Odense M, tlf. 65 50 10 00, e-mail:

Coli-bakterier online
Det gælder om at opdage eventuelle drikkevandsforureninger hurtigt, og i dag er det ikke muligt at måle coli-bakterier simpelt, automatisk og on-line. Det vil projektet råde bod på med udvikling af et brugervenligt, mobilt apparat, der kontinuerligt kan måle vands indhold af E.coli og andre coliforme bakterier.
Tilskud 298.300 kr. Projektperiode: Marts 2009 – oktober 2009. Kontakt: AMPHI-bac, projektleder Martin Hesselsøe, Forskerparken NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, tlf.: 70 26 65 00, e-mail:

Forurening i 3D
Projektet vil udvikle nye metoder til måling af forurening af grundvandet. En enkelt boring skal kunne udtage prøver på flere niveauer samtidigt, så man undgår af sprede forureningen ved flere boringer eller komplekse og tidskrævende prøvetagninger. En 3-dimensionel dataindsamling og modellering af forureninger vil have stor værdi ved vurdering og oprensning.
Tilskud 280.000. kr. Projektperiode: April 2009 – december 2010. Kontakt: Grontmij Carl Bro, projektleder Steffen Damgaard Nielsen, Granskoven 8, 2600 Glostrup, tlf: 43 48 60 60, e-mail:

Fækale fingeraftryk
Projektet vil skaffe ny viden om måling af fækale forureninger af vand. Nuværende målemetoder kan ikke gøres on-line, og man kan derfor ikke omgående reagere på en målt forurening. Projektet vil udnytte, at organiske forbindelser fluorescerer, når de bliver belyst, og det kan bruges til at afgive et ”fingeraftryk”, der hænger sammen med vandets indhold af organiske stoffer.
Tilskud 1.022.365 kr. Projektperiode: Januar 2009 – juli 2010. Kontakt: DTU Miljø, projektleder Erik Arvin, Miljøvej 1, Bygning 113, 2800 Lyngby, tlf. 45 25 16 00, e-mail:

Find kloak-fejl med mikrochips
Mange skjulte fejltilslutninger i kloaksystemet betyder unødige belastninger af rensningsanlæg og en skjult næringsstofbelastning af miljøet. 4 pct. af alle tilslutninger skønnes at være forkerte. Projektet skal undersøge, om mikrochips kan bruges til afsløring af fejl. Mikrochips skyldes ud i toilettet og en sensorer skal så følge chippen i kloaksystemet og registrere, om den kommer på afveje.
Tilskud 117.430 kr. Projektperiode: Januar 2009 – august 2009. Kontakt: Thomas Aabling Vandmiljø, projektleder Thomas Aabling, Furesøvej 161, 2830 Virum, tlf. 29 72 74 70, e-mail:

Punktforurening til kemisk rens
Vores grundvand  er sårbart over for punkt-forureninger fra f.eks. virksomheder, utætte tanke og rør. Det er dyrt at rydde disse kilder op, og en del af dem er svære at håndtere med de nuværende teknikker. Projektet vil udvikle kosteffektiv oprensning af forurenet grundvand med in situ kemisk oxidation – en teknik, der allerede er populær i USA. Midlet vil være aktivt over for en lang række stoffer.
Tilskud 285.844 kr. Projektperiode: Januar 2009 – august 2011. Kontakt: Orbicon, projektleder Nina Tuxen, Ringstedvej 20, 4000 Roskilde.

Opdag bakterier straks
Bakterier i drikkevandet skal helst opdages, inden det bliver drukket. Derfor er der behov for udvikling af målemetoder, der giver omgående resultater. Projektet vil teste en prototype af systemet Bacti Line, der kan måle mikrobiologisk vandkvalitet.
Tilskud 1.002.000 kr. Projektperiode: April 2009 – januar 2011. Kontakt: Mycometer A/S, projektleder Morten Miller, Lersø Parkalle 40, 2100 København, tlf. 39 16 10 72, e-mail:

Yderligere to til tre virksomheder har fået mindre støtte til videreudvikling af projekter. Det er endnu ikke taget endelig stilling til hvordan det endelige projektforløb skal være.