Forurenet vand skal opdages hurtigere

27-10-2009

Landet vandforsyninger skal fremover indføre sikkerhedssystemer, der gør det muligt hurtigere at kunne opdage forureninger af det danske drikkevand.

Landets vandforsyninger skal fremover indføre sikkerhedssystemer, der gør det muligt hurtigere at kunne opdage forureninger af det danske drikkevand.

Det er indholdet i en af tre lovændringer på vandområdet, som miljøminister Troels Lund Poulsen har fremsat i Folketinget i dag.

Den ene lovændring vil betyde, at ministeren får bemyndigelse til at indføre ledelsessystemer på landets vandforsyninger, og han kan fastsætte regler for driften af vandforsyningsanlæg. Formålet er at få en hjemmel til at indføre kvalitets- og sikkerhedssystemer i form af ledelsessystemer på vandforsyninger med det sigte at reducere forekomsten og længden af mikrobiologiske forureninger.

Den anden ændring vil give ministeren hjemmel til at forlænge vandindvindingsrettigheder og vandindvindingstilladelser. Efter den eksisterende lovgivning udløber en række tilladelser 1. april 2010. Med forslaget vil tilladelserne blive forlænget, så de udløber først senest 1 år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner, der skal udarbejdes på baggrund af de såkaldte vandplaner efter miljømålsloven.  Med dette forslag opnås en bedre sammenhæng mellem de mål og initiativer, der følger af vandplanerne og den fremtidige udnyttelse af grundvandsressourcerne.

Endelig vil ministeren have ændret loven, så der bliver mulighed for at forenkle sagsbehandlingen af ferskvandsdambrugssager. Det sker ved at indføre regler om samtidig sagsbehandling af dambrugssager. Samtidighed i sagsbehandlingen vil medføre en bedre helhedsvurdering af dambrugets miljøpåvirkning og dermed give bedre forudsætninger for kvalitet i sagsbehandlingen.

Forenklingen af dambrugssager skal ses som en udmøntning af Grøn Vækst. Lovforslaget vil blive fulgt op af initiativer inden for de relevante bekendtgørelser for yderligere at forenkle administrationen på området og give bedre incitamenter til anvendelse af miljøteknologi i ferskvandsdambrug.