Tag med ud og fisk

09-10-2009

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg tilbyder frit fiskeri på en række steder i landsdelen.

På fisketur i den nye Lindenborg Å

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg tilbyder masser af frit fiskeri

Hvad er frit fiskeri?

Frit fiskeri betyder, at du må fiske gratis uden at skulle betale til f.eks. en lystfiskerforening eller til ejeren af fiskevandet.  Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg ejer efterhånden en del arealer med fiskevand, og på egnede steder, hvor der ikke skal tages særlige hensyn til f.eks. naturen eller naboen, har vi åbnet fiskeriet for alle. De steder, hvor vi tilbyder frit fiskeri, er nævnt på her på hjemmesiden. Og så er der naturligvis frit fiskeri i havet omkring Danmark. Det eneste der kræves er, at du er i besiddelse af et gyldigt fisketegn.

Fisketegn

Alle voksne personer mellem 18 og 65 år, der ønsker at fiske i Danmark, skal være i besiddelse af et gyldigt fisketegn. Undtaget er dog bredejere ved ferskvand og deres husstand ved fiskeri i eget vand samt brugere af put-and-take søer. Indtægterne fra salg af fisketegn går til udsætning af fisk, restaurering af vandløb og søer og forskning af betydning for fiskebestandene.

Søer med frit fiskeri

Så er der bid i Vilsted sø! Vilsted Sø

Vilsted Sø er en ny stor sø, skabt i 2006. Søen er ca. 450 ha stor. Fiskebestanden er under fortsat udvikling, men der bliver fanget ørred, aborre, gedde og skalle. Fiskeriet er nemmest fra bådpladsen i Vilsted, fra handicap- fiskepladserne på Holmen samt fra båd. Vilsted sø ejes af Aage V. Jensens fonde og forvaltes af Skov- og  Naturstyrelsen – Aalborg. Der er frit fiskeri indenfor fondens ejendom, dvs. også i afløbet fra søen (Bjørnsholm Å) ned til cykelstibroen (se kort), en strækning på ca. 550 meter. Der findes en del af søen, hvor færdsel ikke er tilladt, ligesom der kun er sejlads i en del af søen efter Skt. Hans.

Navn Sø

Der er frit fiskeri i den naturskønt beliggende Navn Sø, der ligger øst for Gatten. Den fredede sø har meget klart, næringsfattigt vand og har en række sjældne vandplanter, bl.a. Tvepibet Lobelie, der har givet navnt til den sjældne søtype - lobeliesøer. Søen har en rig fiskebestand med bl.a gedde og aborre, og det klare vand giver gode muligheder for det specielle fluefiskeri efter gedde. Fiskeriet er nemmest ved at vade lidt ud, der er fast sandbund næsten overalt.

Udsigt fra handicapfiskepladsen St. Økssø

Den smukke sø ligger midt i Rold Skov, omgivet af gamle bøge og den genskabte højmose mod vest. Der er fine P-forhold, toilet, bålpladser og sti omkring søen samt en handicapfiskeplatform. Fiskebestanden består af een art, nemlig aborre, som her forekommer i tusindvis. Årsagen er søens brune, sure vand, påvirket af skoven. Fiskene er ikke store, men til gengæld er der næsten fangstgaranti. St. Økssø er nok det mest børnevenlige fiskevand vi har.

Mossø

Den mindre Mossø ligger ikke langt fra St. Økssø. Man har søen på højre hånd, når man kører mod St. Økssø og Mosskovpavillionen fra Møldrupvej. Fiskebestanden er ligeledes kun aborrer, der lever af vandindsekter - og hinanden! Den lettest tilgængelige fiskeplads er ud for Jamborettepladsen modsat vejen. Der er sti omkring søen.

Vandløb med frit fiskeri

Halkær Å

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg ejer en strækning langs Halkær Å lige inden udløbet i Limfjorden. Selvom åen er reguleret, er her et fint fiskeri efter bl.a. havørred og bækørred. Man skal være opmærksom på, at der på strækningen nord for broen kan være en tyr i hegnet. Ved den sydligste ende af strækningen, er der gode fiskemuligheder for handicappede og børn fra grødeoptagningspladsen.

Lindenborg Å

Igennem naturgenopretningsprojektet i Gravlevdalen har vi erhvervet en del jord langs Lindenborg Å. Vi tilbyder frit fiskeri på to strækninger af åen. Den sydligste del er den mest børnevenlige med gode muligheder for at fange bækørred og kildeørred. Fiskeri i skumringen eller om natten øger muligheden for at fange en af åens store havørreder.

Østerå

Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg ejer en lille strækning af Østerå ved Finstrupgård i Aalborg. Her er frit fiskeri på åens østlige side fra broen over åen ved Dallvej til tilløbet af Finstrupgårds kildevæld, i alt 200 m. Aalborg Kommune ejer imidlertid jord både opstrøms og nedstrøms strækningen, således der tilbydes frit fiskeri på en samlet strækning på 1,2 km. Østerå er langsomt flydende, og åen er nok lidt overset som fiskevand. Strækningen nedstrøms broen er blevet genslynget i 2005, og under anlægsarbejdet blev der lavet ekstra dybe sving med plads til store fisk ...

Bjørnsholm Å

Se omtalen af Vilsted Sø.

Havørred på 7,5 kg