Vådområde genskabes i Botofte Skovmose

14-09-2009

Botofte Skovmose på Langeland er ved at blive genskabt.

Foto: Ann Fuglsang

Botofte Skovmose er et spændende naturgenopretningsprojekt på ca. 70 hektar. Vådområdet ligger på Langeland øst for Tranekær ud til kysten. Halvdelen af området bliver til en lavvandet sø, mens de omkringliggende arealer bliver til våde og tørre enge. Vådområdet forventes at tiltrække en række forskellige fuglearter, herunder trækfugle som følger den vigtige trækrute langs Langelands kyst. Et andet vigtigt mål er at reducere kvælstofudledningen fra landbrugsarealer til Langelandsbæltet.

For at realisere projektet sikres en gammel losseplads med en tæt membran, så der ikke sker udsivning af giftstoffer til søen. Øverst afsluttes med muld isået græs og der anlægges en parkeringsplads. Der vil være offentlig adgang til området ovenpå den gamle losseplads, mens det kommende naturområde er i privat eje. Derudover sikres kystdiget og der foretages en række terrænreguleringer for at sikre naboarealer mod vandpåvirkning.

Der er gennemført en jordfordeling i området, hvor lodsejere, der har ønsket det, har fået mulighed for erstatningsjord, og der er udbetalt økonomisk kompensation eller aftalt afværgeforanstaltninger med de lodsejere, der påvirkes af projektet. Der er 4 lodsejere der ejer jord i selve vådområdet.

Genskabelse af vådområdet ved Botofte Skovmose er et led i gennemførelsen af Vandmiljøplan II, hvor det politisk er bestemt at nedbringe kvælstofudledningen fra landbrugsarealer. Projektet finansieres af Vandmiljøplan II-midler og Naturforvaltningsmidler i Naturstyrelsen og koster ialt ca. 7,5 millioner kr.