Plan for Vindmøller ved Rens Hedegård

18-09-2009

Fem nye møller på op til 141 meter i Aabenraa Kommune vil kunne levere ti gange så meget strøm som de otte til tolv gamle møller, som de nye møller skal erstatte. Møllerne vil ikke have væsentlige negative effekter på naboer, natur eller miljø.

Det fremgår af det kommuneplantillæg og VVM-redegørelse (pdf 22 MB), som By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense har sendt i høring til den 4. november. Samtidig offentliggør Aabenraa Kommune lokalplanforslag , der viser møllernes udseende, antal, præcise placering, mindste og største totalhøjde. Det er Wind1 A/S, der har søgt om at opstille møllerne.

Møllerne må højst være 141 meter høje og skal stå syd for Rens Hedegård Plantage mellem Padborg og Tønder. De skal være af samme type og størrelse og have en effekt på mindst 1,5MW.

Alle møller overholder minimum afstandskravene til nabobeboelser, og støj- og skyggepåvirkning vil under normale vejrmæssige omstændigheder kunne holdes inden for de gældende grænseværdier.

Planen betyder bl.a., at der skrottes en vindmølle, der i dag er placeret centralt i et fuglebeskyttelses område. Det giver forbedringer for dyrelivet og for områdets besøgende. De nye møller kommer til at stå 450 meter fra området.

Af hensyn til odderen i Sønder Ådal vil der i den kommende VVM-tilladelse kunne stilles krav om, at anlægsarbejderne skal foregå på en bestemt årstid.

VVM-redegørelsen ser også på påvirkningen af de kulturhistoriske værdier i området, de landskabelige konsekvenser og samspillet med øvrige mølleområder og tekniske anlæg. Der vil være en vis påvirkning i forhold til de nævnte temaer, men samlet set vurderes det, at mølleprojektet kan gennemføres uden væsentlige negative påvirkninger af omgivelserne.

Mølleområdet ligger meget tæt på grænsen til Tyskland, og derfor er møllerne blevet vurderet i forhold til både tyske og danske regelsæt for afstandskrav til nabobebyggelse samt støj- og skyggepåvirkning.

De fem nye møller vil kunne forsyne mellem 7.400 og 9.000 husstande med elektricitet i mere end 20 år. Til sammenligning vil de 8-12 møller, som fjernes kun kunne forsyne ca. 700 husstande med elektricitet i 5-10 år.

Yderligere oplysninger
Sif Zimmermann, landskabsarkitekt, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense, 72 54 84 84

Fakta: Baggrunden for projektet er blandt andet den statslige skrotningsordning for vindmøller, som har til formål at erstatte ældre møller med et mindre antal mere effektive møller. Med skrotningsordningen øges andelen af miljøvenlig, vedvarende energi, samtidig med at landskabet tilgodeses, når områder med mange ældre og uheldigt placerede møller saneres.

Fakta : VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. En VVM redegørelse giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. Vindmøller over 80 meters højde skal miljøvurderes. VVM’en gør bl.a. rede for anlæggets virkninger på mennesker, flora, fauna og landskab.