Auktion åbner for råstofindvinding i nye havområder

29-04-2010

To danske firmaer vandt eneretten til at efterforske og udvinde råstoffer fra havbunden i fire hidtil uudnyttede områder. Firmaerne fik hammerslag ved 2,50 krone per kubikmeter sten, grus eller sand.

To danske firmaer vandt eneretten til at efterforske og udvinde råstoffer fra havbunden i fire hidtil uudnyttede områder. Firmaerne fik hammerslag ved 2,50 krone per kubikmeter sten, grus eller sand.

Det er resultatet af den første havråstofauktion, som By- og Landskabsstyrelsen afholdt den 28. april.

Fremover kan der indvindes 1,1 million kubikmeter råstoffer fra farvandet ud for Gedser, Møn og i Øresund, hvis firmaerne finder de efterspurgte råstoffer. Hertil svarer en betaling til staten på godt 2.7 mil. kroner om året plus et arealvederlag på 25.000 kroner per kvadratkilometer,

”Der er den første auktion efter den nye råstoflov, og der kom som forventet et forholdsvis begrænset antal bud. Vi må nok regne med, at interessen for at deltage i auktionerne stiger, når der igen kommer mere gang i bygge- og anlægsbranchen, og når mulighederne for indvinding efter overgangsreglerne i råstofloven løber ud,” vurderer cand. agro. Ellen Hjort Petersen, By- og Landskabsstyrelsen , Natur.

Formålet med de nye råstofauktioner er bl.a. at gøre det attraktivt at opdyrke nye indvindingsområder og lette presset på gamle, der normalt ligger tæt på kysten, hvor ressourcerne er ved at slippe op, og hvor der mange ofte også er fiskeri- og naturinteresser.

For at sikre, at råstofindvindingen ikke kommer til at ødelægge naturværdier som sjældne rev, ynglepladser for marsvin el. lign., skal firmaerne NCC Roads A/S og Rohde Nielsen A/S, der vandt auktionen, søge By- og Landskabsstyrelsen om en efterforsknings- og indvindingstilladelse, før efterforskningen må gå i gang.

Den næste auktion afholdes i efteråret 2010.

Læs mere om råstoffer på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside

Fakta: Råstofloven ændret
Folketinget vedtog i sommeren 2009 den nye råstoflov. Hermed blev der bl.a. skabt grundlag for at staten kan tage betaling for råstofferne på havet.

Yderligere oplysninger:
Poul Erik Nielsen, geolog, By- og Landskabsstyrelsen , Natur tlf. 72 54 48 47
Ellen Hjort Petersen, cand. agro., By- og Landskabsstyrelsen , Natur tlf. 72 54 49 36