Fosdal Planteskole bliver til skov og naturarealer

07-04-2010

Fra en tidligere tilplantning i Aaby Skoven. Foto: Thorbjørn Nørgaard

Fosdal Planteskole leverede de sidste planter i december måned sidste år, og dermed lukkede planteskolen efter 50 spændende år på arealerne i Fosdal Plantage. Overgangen til naturnær skovdrift betyder et fald i planteleverancerne og planteskoledriften er derfor udfaset hen over de sidste 3-4 år.

Nye skov- og naturarealer
Planteskolen rådede over i alt 12 ha., der ligger integreret i plantagen og disse tilplantes nu hovedsageligt med bøg og ædelgran, men også lærk og eg.

Det er sjældent, at man kan råde over så store arealer til tilplantning i en plantage, og det giver øgede muligheder for at indtænke skov- og naturarealer på en anderledes måde end ellers.

Tilplantningen er derfor planlagt, så der udlægges store arealer til skoveng og slette. Op af og langs to store græsenge lægges et bredt skovbryn med naturligt hjemmehørende buske og småtræer og med en meget varieret artssammensætning af bl.a. blomstrende buske og roser. Samtidigt bevares en stor del af planteskolens læhegn med røn, hassel, hvidtjørn og eg, så arealet vil på rekordtid fremstå med en meget stor artsvariation til gavn for insekter, dyr og planter.

Tilplantningen planlægges udført her i foråret 2010.