Nyt lovforslag om testcenter

08-12-2010

By- og Landskabsstyrelsen udsender i dag det lovforslag og den supplerende VVM-redegørelse, der skal rette op på den meget omtalte fejl om støjgrænser omkring det kommende nationale testcenter for vindmøller ved Østerild.

By- og Landskabsstyrelsen udsender i dag det lovforslag og den supplerende VVM-redegørelse, der skal rette op på den meget omtalte fejl om støjgrænser omkring det kommende nationale testcenter for vindmøller ved Østerild. Både lovforslag og redegørelse er i høring indtil 6. januar.

Fejlen i VVM-redegørelsen betyder, at bemærkningerne til loven om det nationale testcenter ikke er fyldestgørende, idet byen Hjardemål og Frøstruplejren ikke beskrives sammen med Hjardemål Klit Camping og Østerild som områder med støjfølsom arealanvendelse.
Lovforslaget vil give miljøministeren mulighed for at ekspropriere nogle af de produktionsmøller, der står i området i dag, så den samlede støj fra testcenteret og de eksisterende produktionsvindmøller ikke overskrider gældende støjgrænser.

Lovforslaget vil blive fremsat på baggrund af den supplerende VVM-redegørelse, der vurderer konsekvenserne af at fjerne mindst fem af de eksisterende møller i nærheden af testcentret.

De gennemførte støjberegninger har vist, at det vil være tilstrækkeligt at fjerne de to nordligste vindmøller ved Hjardemål og de tre sydligste vindmøller ved Danopal.

De samlede miljømæssige konsekvenser af at foretage de ændringer, der er nødvendige for at sikre det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild, vurderes til yderst begrænsede, idet de alene tager sigte på overholdelsen af vindmøllebekendtgørelsens grænseværdier for støj.

I forhold til naturen vil nedlæggelsen af de fem produktionsmøller føre til begrænsede forbedringer for fugle og flagermus. Landskabeligt vil der også være tale om begrænsede forbedringer i form af et mere harmonisk landskab, hedder det i den supplerende VVM-redegørelse.

Høringsbrev

Kammeradvokatens vurdering

Lovudkast

VVM-redegørelse (supplement)

Yderligere oplysninger:
Se også By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk
Vedrørende lovforslaget: Sanne Kjær, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Byer, 72 54 47 22
Vedrørende VVM-redegørelsen: Elisabeth Gadegaard Wolstrup, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Landsplan, 72 54 47 82