Plan for drikkevand af høj kvalitet

02-12-2010

Miljøminister Karen Ellemann udsender i dag den handlingsplan, der skal sikre danskerne rent drikkevand af højeste kvalitet.

Miljøminister Karen Ellemann udsender i dag den handlingsplan, der skal sikre danskerne rent drikkevand af højeste kvalitet.

Fokusområder i handlingsplanen er øget sikkerhed, større ressourcebevidshed og bedre teknologi. Handlingsplanens initiativer retter sig både mod sikring af grundvandet, sikkerhed i forsyningen, den kommunale myndighedsopgave samt udvikling af ny teknologi. Der er bl.a. fokus på at sikre vandforsyninger og kommuner de rigtige tekniske og administrative redskaber, der skal til for fortsat at kunne levere godt drikkevand.

31 konkrete initiativer
Handlingsplanen har 31 initiativer, der enten er i gang eller bliver sat i gang. Blandt de største udviklingsprojekter er:

• Ledelsessystemer. Som det kendes fra fødevarevirksomheder skal vandforsyninger have ledelsessystemer, der sikrer fokus på forsyningernes drift, risikofaktorer og vandkvalitet. Det skal bl.a. være med til at minimere risikoen for bakterieforurening af drikkevandet. Miljøministeren vil drøfte omfanget af ledelsessystemer med Folketingets partier.
• Videregående vandbehandling. Kommunerne skal have retningslinjer for, hvornår de kan give tilladelse til, at vandforsyningerne renser vandet for uønskede stoffer, i stedet for f.eks. at lukke boringer. Initiativet er særligt tænkt i forhold til de steder, hvor vandres-sourcen er knap i forhold til både at sikre drikkevandsforsyning og vandrammedirektivets krav om god miljøtilstand for grundvand, søer, vandløb og kystvande
• Kommunalt tilsyn. Vejledningen om det kommunale tilsyn skal revideres, så den bl.a. kommer til at omfatte en let anvendelig tjekliste over de ting, som et tilsyn skal omfatte.
• Formidling. Handlingsplanen har tre initiativer om forbedret formidling af drikkevandskvalitet: en årlig oversigt over drikkevandets kvalitet, en lettilgængelig oversigt over drikkevandet lokalt samt en bedre formidling via hjemmeside.

Derudover er der fokus på udvikling af ny teknologi med midler fra Den Miljøteknologiske Handlingsplan.

Der er afsat 4 mio. kr. til konkrete initiativer i handlingsplanen. Derudover er der med i finanslovsaftalen for 2011 afsat 5 mio. kr. til at skabe størst mulig klarhed om vandværkernes muligheder for at begrænse risikoen for pesticidrester i drikkevandsforsyningen.

Læs drikkevandshandlingsplanen

Høringssvar del 1

Høringssvar del 2

Høringsnotat

Yderligere oplysninger:
Inger Bergmann, kontorchef, Vandområdet, By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 72 54 48 93