Anlægslov for testcenter for vindmøller

10-02-2010

Miljøminister Troels Lund Poulsen har i dag sendt et lovforslag i høring, der gør det muligt at anlægge et nationalt testcenter for afprøvning af store vindmøller på op til 250 meter inden for et særligt udlagt testområde ved Østerild Klitplantage.

Miljøministeriet har i dag sendt et lovforslag i høring, der gør det muligt at anlægge et nationalt testcenter for afprøvning af store vindmøller på op til 250 meter inden for et særligt udlagt testområde ved Østerild Klitplantage i Thisted Kommune.

Det er regeringens målsætning, at Danmark skal fastholde sin førerposition inden for udvikling af ny vindmølleteknologi og fremme muligheden for en øget produktion af vedvarende energi. Lovforslaget vil gøre det muligt at opstille og afprøve syv vindmøller på op til 250 meter i en nord/sydgående række på et areal med meget vind, få naboer, få ekspropriationer og uden for fuglebeskyttelsesområder.

Skovrydningen reduceres
Siden udsendelsen af VVM-redegørelsen har undersøgelser vist, at skovrydningen kan reduceres fra de oprindelige 1.500 hektar til i størrelsesordenen 800 hektar. På et senere tidspunkt, når møllerne bliver højere, kan der blive behov for at rydde i alt 1200 hektar skov.

Som kompensation for den skov, der fældes, skal der laves erstatningsskov i forholdet 1:1. Erstatningsskoven etableres i hele landet som en national indsats i form af privat skovrejsning. I Thy rejses 100 hektar bynær skov i form af statslig skovrejsning. Det vil sige, at staten opkøber jord som tilplantes med skov.

Levesteder genetableres
Ud over erstatningsskov vil Miljøministeriet sørge for afværgeforanstaltninger, der skal mindske anlæggets påvirkning af naturen. Blandt andet genetableres levesteder for sjældne arter til erstatning for dem, der fjernes som følge af anlægsarbejdet.

Lovforslaget gør det også muligt at ekspropriere de fem ejendomme, der ellers ville blive udsat for støj over gældende støjgrænser. Gældende lovgivning om støj fra vindmøller ændres ikke.

Høringsfristen for lovforslaget er den 5. marts 2010.

Yderligere oplysninger:
Vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, tlf. 72 54 47 14, e-mail:

Læs mere om det nationale testcenter