Nye åbningstider på Tipperne

15-02-2010

Skov - og Naturstyrelsen – Blåvandshuk udvider åbningstider på Tipperne

Tegnet af Jens Gregersen

I den sydlige del af Ringkøbing Fjord strækker de store strandenge Værnengene og Tipperne sig ud i fjorden.

Tipperne er et af de vigtigste yngleområder for engfugle i Danmark. Hvert år yngler her flere hundrede par vadefugle. Området er især vigtigt for almindelig ryle og brushane.. Forår og efterår raster desuden store antal af ænder, gæs og vadefugle og i juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man blandt andet se ryler, spover, snepper og hjejler.

Tipperreservatet hører under Miljøministeriet og administreres af Skov - og Naturstyrelsen – Blåvandshuk, som står for opsyn og pleje samt publikumsinformation. Tipperne indgår i en fredning af Ringkøbing Fjord, der desuden er udpeget som et internationalt vigtigt område for vandfugle i henhold til Ramsarkonventionen og EF's fuglebeskyttelsesdirektiv. For at fuglene på Tipperne ikke skal forstyrres, er der generelt lukket for publikums adgang, men fra den 1. marts 2010 får reservatet på Tipperne nye åbningstider.

Fra 1. november til udgangen af februar:

Ingen adgang

Fra 1. marts til 30. juni og fra 1. oktober til 31. oktober:

Søndag kl. 9-11- Bemanding ved Tipperhuset

Fra 1. juli og til 30. september:

Åbent fredag kl. 9-11- Hyrderne på Tipperne åbner og lukker lågen


Ved bemanding ved Tipperhuset vil en af Skov - og Naturstyrelsens medarbejdere tage imod de besøgende.

Foruden det store fugletårn er der en udstilling om Tipperne. Det er også muligt at gå en tur på den knap 2 km lange natursti, der begynder ved fugletårnet. Husk kikkert og fuglebog.

Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at færdes på engene langs vejen. På den måde forstyrres fuglene mindst.

Herudover afholder Skov - og Naturstyrelsen – Blåvandshuk offentlige ture til Tipperne på følgende datoer:

Søndag  21. feb.

cykeltur - forhåbentlig ser vi bramgæs

Torsdag   6. maj

aftentur - fokus på ynglefugle, naturpleje og fugletælling

Torsdag 20. maj

-

Torsdag   3. juni

-

Torsdag 17. juni

-

Tirsdag    6. juli

fokus på landskabet og lokalhistorien

Tirsdag  13. juli

-

Tirsdag  20. juli

-

Tirsdag  27. juli

-

Tirsdag    3. aug.

-

Søndag  22. aug.

rundvisning på reservatet - kreaturgræsning

Søndag  12. sept.

forhåbentlig flokke af trækkende gæs og ænder

Søndag  30. sept.

-


Turene ledes af naturvejleder og hyrde Gert Hansen.