Naturen ændrer sig

25-02-2010

Mos og lav har fået det bedre. Men den våde hede savner vand og der kommer flere invasive arter.

Det viser rapporten ”Vandmiljø og natur 2008”, som Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, har udarbejdet i samarbejde med BLST.

Mos og lav har fået det bedre. Men den våde hede savner vand, og der kommer flere invasive arter.

Det viser rapporten ”Vandmiljø og natur 2008”, som Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, har udarbejdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen . Den er baseret på resultater fra Overvågningsprogrammet, der for fem år siden udvidedes til også at omfatte naturtyper som moser og klitter. Nu kan man aflæse tegn på udvikling for nogle af disse naturtyper, og der er både positive og negative tendenser. Læs rapporten (pdf 10mb)

På den våde hede er den fugtighedskrævende klokkelyng trængt. Årsagen kan bl.a. være tørkeperioder i vækstsæsonen. Til gengæld får naturen det bedre på de tørre lyngheder, hvor der bliver flere af de karakteristiske arter som hedelyng og revling.

Heder, enge og moser er under pres fra invasive arter som hybenrose, bjergfyr samt kæmpebjørneklo. Men omvendt har mosser og laver fået et lavere kvælstofindhold i de seneste år, fordi der er mindre kvælstof i luften, hvorfra de optager deres næring. Det er godt for de nøjsomme - og mange steder truede planter, fordi de kun kan klare sig i konkurrencen med andre planter, hvor der er knaphed på næring. Det lavere indhold af kvælstof til mos og lav skyldes bl.a. den mindre fordampning af ammoniak fra landbruget. Siden 1990’erne er der sket et 30 pct. fald i kvælstofnedfaldet fra luften.

Samme fald ses ikke for de planter, der optager kvælstof fra jorden. Dette afspejler, at der stadig findes en stor mængde kvælstof i jorden, som fortsat vil påvirke naturtyperne og deres artssammensætning.

Rapporten viser, at der kommer mindre nitrat ned i grundvandet. Årsagen er mindre nitratudvaskning fra landbruget. Faldet kan især ses i det yngste grundvand.

Rapporten beskriver også udviklingen i havet. Der var mindre iltsvind i danske farvande i 2008, fordi stærk blæst rørte vandene op og tilførte mere ilt. Men tilstanden generelt i de marine områder er også påvirket af årtiers belastning med tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Dog ses et fald i niveauet af det miljøfarlige stof TBT, pga. forbuddet mod anvendelse af TBT i antibegroningsmaling på skibes skrog.

Fakta om naturovervågningen: Den systematiske overvågning af Danmarks naturtyper, som f.eks. moser og klitter, i den nuværende form begyndte i 2004 under navnet NOVANA. 18 typer af natur på land overvåges. Siden 1988 har Danmark haft et nationalt overvågningsprogram for vandområder. Mere om naturovervågning på www.blst.dk .

Yderligere oplysninger:
Bent Sørensen, Leder af Miljøovervågningssekretariatet, By- og Landskabsstyrelsen , tlf. 72 54 48 94, Obfuscated Email
Christina Kaule Andersen, cand. scient., Miljøovervågningssekretariatet, By- og Landskabsstyrelsen , tlf. 72 54 49 08, Obfuscated Email