Serviceeftersyn af § 3-naturen

01-02-2010

Miljøminister Troels Lund Poulsen sætter nu gang i et service-eftersyn af den såkaldte § 3-natur. Det er naturområder som moser, heder, enge og søer, der er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, og som kommunerne har ansvaret for.

Baggrunden er den seneste tids debat om § 3-naturen og påstande om, at der ikke bliver passet tilstrækkeligt på disse naturområder, at de er for dårligt registrerede, og at kommunerne fører for lidt tilsyn med dem.

Serviceeftersynet vil bestå af følgende fem tiltag:

Analyse af § 3-registreringerne
Kritikken lyder, at registreringen af § 3-naturen er for uensartet og nogle steder mangelfuld. Derfor skal forholdene omkring registreringen analyseres gennem stikprøver, der kan give et konsolideret billede af, om der er behov for ændringer. Projektet udføres af DMU.

Analyse af administrationspraksis
Kommunernes administrationspraksis på § 3-området skal analyseres. Opgaven udføres af By- og Landskabsstyrelsen , der vil gennemgå alle kommunernes afgørelser om § 3-natur i 2008.

Styrke håndhævelsen
Ministeren er åben over for hårdere sanktioner ved overtrædelser, og man skal derfor undersøge mulighederne for styrket håndhævelse og skærpede sanktioner. By- og Landskabsstyrelsen står for undersøgelsen.

Bedre information til lodsejere
Ministeren vil gennemføre en informationskampagne om § 3- beskyttelsen rettet mod lodsejere i det åbne land. Naturstyrelsen udarbejder informationsmaterialet og inviterer Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturforening, Landbrug og Fødevarer og Dansk Skovforening med i en arbejdsgruppe.

Naturplejeportal
Til foråret åbner Naturstyrelsen en webportal med gode råd til kommuner og lodsejere om, hvordan man plejer de beskyttede § 3- naturtyper. Portalen er udviklet i samarbejde med Københavns Universitet, Skov og Landskab.

Service-eftersynet forventes gennemført hurtigst muligt.

Hvad er § 3-natur?
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter de fleste vandløb, søer og vandhuller på mindst 100 m2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2.
Moser under 2500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. Disse naturtyper er beskyttet overalt i Danmark. Omkring 9,5 % af Danmarks areal er beskyttet på denne måde via naturbeskyttelseslovens § 3.

Foruden § 3-naturen har Danmark beskyttet den helt særlige natur i Natura 2000-områderne. Dem er der 246 af og de dækker 8,3 procent af arealet. 43 procent af den § 3-beskyttede natur ligger i Natura 2000 områderne.

12,5 procent af Danmarks areal er dækket af skov.

I alt har Danmark 25,4 procent naturareal i dag. Med den politiske aftale om Grøn Vækst er målet, at etablere 75.000 ha ny natur frem til 2015.

Yderligere oplysninger:
Flemming Nielsen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen , Obfuscated Email , tlf.: 72 54 48 23 el. 24 66 13 62