Dyr og planter indtager nyt stenrev i Kattegat

12-01-2010

Danmarks første store menneskeskabte stenrev ved Læsø beboes – her et år efter etableringen – allerede af 31 forskellige arter af dyr og planter. Biologer regner med at yderligere 150 - 200 arter vil kolonisere revet i de kommende år.


Søstjerner har slået sig ned på det nye stenrev. Foto: Karsten Dahl

Danmarks første store menneskeskabte stenrev ved Læsø bebos – her et år efter etableringen – allerede af 31 forskellige arter af dyr og planter. Biologer regner med at yderligere 150 - 200 arter vil kolonisere revet i de kommende år.

Den positive udvikling er dokumenteret på video som Chilbal Filmproduktion har optaget for Naturstyrelsen og Naturstyrelsen og af undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Havkarusser i store stimer, torsk, savgylter og andre arter af læbefisk svømmer nu rundt på revet, der ligger 12 kilometer nordøst for Læsø. Fiskene er tiltrukket af de nye store sten med deres variation i levesteder. Der er skabt med et væld af skjulesteder, hvor bl.a. små fisk og fiskeyngel kan gemme sig for rovfisk. De store sten er allerede nu dækket med små tangplanter, og der ses søanemoner og søstjerner. Søanemoner har ikke været registreret i området før revet blev etableret.

”Planter og dyr, som tidligere med møje og besvær har overlevet på det ustabile rev, har nu fået helt andre muligheder. Det nye rev giver plads til mange flere levende væsener, og efterhånden som store tangskove vokser op, vil forholdene blive endnu bedre,” siger biolog Else Marie Stamphøj fra By- og Landskabsstyrelsen, Natur.

Revet er etableret på resterne af et gammelt, ødelagt og ustabilt stenrev. I løbet 1900-tallet år har stenfiskere hævet stenene fra revet og sejlet dem ind til land, hvor de bl.a. er blevet brugt til konstruktion af nye store havne på den jyske vestkyst.

Flere steder er revet hævet 4 meter over den tidligere havbund. Det betyder, at de dyr og planter, som trives ved lave vanddybder, har fået deres levested genskabt.

De laveste dele af området bliver på nye søkort indtegnet med signaturen ”klippeskær”.

Fakta:I 2008 blev der udlagt mere end 100.000 tons sten fra et stenbrud i Norge. Tilsammen danner de et rev på ca. 4,5 ha. De enkelte sten vejer mellem 600 kg og 6000 kg og fylder op til tre kubikmeter.

Blue Reef, som projektet kaldes, gennemføres af By- og Landskabsstyrelsen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, DTU-Aqua og Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. EU's støtteordning Life bidrager med halvdelen af projektomkostningerne, som er på 35 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Else Marie Stamphøj, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 59

Se rapporter om Læsø Trindel på www.dmu.dk