Hærværk på skarvkoloni

28-01-2010

Store dele af skarvkolonien i Holløse Bredning er ødelagt ved fældning af redetræerne.

En medarbejder hos Skov- og  Naturstyrelsen – Nordsjælland opdagede for få dage siden, at udsigten over Holløse Bredning pludseligt synede mere åbent. I første omgang var det opfattelsen at det var sneen, men ved nærmere øjesyn viste det sig, at forklaringen var, at et stort areal midt i Holløse Bredning på størrelse med 5 fodboldbaner var blevet ryddet for pilebuske.

Ukendte gerningsmænd har benyttet frosten og isen til at fælde en stor del af de piletræer og buske som var livsgrundlaget for Nordsjællands største skarvkoloni. Det skønnes at der nu ligger mellem 300 og 400 skarvreder og roder rundt på isen mellem de fældede piletræer.

Der er tilsyneladende gået ret målrettet efter træer i de områder, hvor skarven yngler, og vi er naturligvis meget chokerede over at nogen kan finde på at gå ind i et så højt målsat og beskyttet naturområde og bare begynder at save løs med den konsekvens det går ud over fredede fuglearter, siger vildtforvaltningskonsulent Niels Worm.

Vi ved godt at en del mennesker har valgt at betragte skarven som en hade-fugl, men om det er had til skarven der er årsagen til at træerne er savet ned ved vi ikke på nuværende tidspunkt, siger Niels Worm fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

Skov- og Naturstyrelsen betragter nedsavningen at redetræerne som regulært hærværk på styrelsens  træer, ligesom det er en overtrædelse af vildtforvaltningsloven. Vi har derfor politianmeldt hændelsen.

Der forestår nu et større oprydningsarbejde med at fjerne de nedsavede træer, så de ikke blot ligger og driver rundt når isen smelter.

Baggrund:

I Danmark er skarven udpeget som en særlig ansvarsart, fordi en stor del af Europas skarver yngler i Danmark. Det betyder at skarven skal have plads i den danske natur og at vi er særlig forpligtede til at forvalte og beskytte skarven. Skarven er beskyttet både af EU-forordninger og af den danske lovgivning, ligesom der er en landsdækkende forvaltningsplan.

Se skarvforvaltningsplanen

Det fremgår af vildtforvaltningsloven, at fugles reder må ikke ødelægges, beskadiges eller fjernes.

Læs mere om skarven

Holløse Bredning blev etableret som et naturgenopretningsprojekt i 1999. Formålet med projektet er bl.a. at skabe leve- og voksesteder for dyr og planter der er tilknyttet vådområder. Holløse Bredning er et af Nordsjællands mest værdifulde yngle og rasteområder for mange fugle.

Skarven flyttede ind i Holløse Bredning i 2002, hvor den lavede sin første koloni med ca. 50 reder siden da er kolonien vokset og i 2009 blev der talt næsten 1.200 reder. Det er Skov- og Naturstyrelsens opfattelse at skarvkolonien har en rigtig unik placering i Holløse Bredning, hvor der er basis for at skarven kan leve og yngle.I Holløse Bredning volder skarven ikke nogen problemer da arealet både er ejet og forvaltet af Naturstyrelsen.

Kolonien er spændende og let at iagttage for fugleinteresserede

Yderligere oplysninger:
Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland tlf. 48465600
Niels Worm, Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland tlf. 21770651

Skarvkoloni i udgået pil. Foto: Ole Andersen
Billedet viser en del af den skarvkoloni som nu er væk. Billedet er taget 25. april 2009