Naturen har brug for plads

02-07-2010

Mangel på plads og ændring af naturarealer udgør de alvorligste trusler for en mangfoldig natur med mange forskellige planter og dyr i Danmark.

Mangel på plads og ændringer af naturarealer udgør de alvorligste trusler for en mangfoldig natur med mange forskellige planter og dyr i Danmark.

Det fremgår af et nyt faktaark fra By- og Landskabsstyrelsen og Nordisk Ministerråd om trusler mod biodiversiteten i Norden. Læs faktaarket (pdf)

Mindst tre fjerdedele af Nordens udryddelsestruede plante- og dyrearter er under pres, fordi artsrige naturarealer bliver ændret.

I Danmark har det bl.a. haft store omkostninger for naturen, når moser og andre våde områder er blevet omdannet til landbrugsjord, eller når urskovlignende vildskov er ændret til lige rækker af intensivt dyrkede træer.

Den moderne udfordring kommer bl.a. fra pesticider og gødning fra store intensive landbrug, der spredes til den omkringliggende natur. Samtidig overlades mange mindre produktive arealer, som enge og overdrev, til tilgroning. Herved ødelægges levestederne for talrige insekter og blomster.

Fremmede dyr og planter, der breder sig ukontrollabelt, er anden stor fare for en varieret natur. Bjørneklo, hybenrose og mink er eksempler på arter, der er i stand til at udkonkurrere dele af landets oprindelige flora og fauna.

Klimaforandringer, overfiskeri, skadelige kemikalier og byvækst og veje, der splitter naturen op i små stumper, er andre eksempler på trusler mod en artsrig og varieret natur.

Løsningen er kendt
Der er taget en lang række initiativer for at bremse nedgangen i antallet af arter af planter og dyr, i Danmark og resten af Norden. Moser og vådområder bliver mange steder restaureret, og i Danmark betyder Grøn Vækst-aftalen bl.a., at der skal etableres ca. 10.000 hektar nye vådområder.

”Hvis vi vil fremme den rige og mangfoldige natur, skal vi lade større dele af skovene gro til og lade flere træer blive gamle og nedbrydes naturligt. Det giver levesteder for en lang række dyr og planter. Vi skal også være meget varsomme, når infrastruktur og bebyggelser berører naturområder. Når et naturområde splintres af veje og lignende isoleres arternes bestande fra hinanden, så der opstår små bestande af en art, som lettere går til eller trues af indavl. Det truer den genetiske mangfoldighed,” siger biolog Tine Nielsen Skafte, Naturstyrelsen, Natur.

EU's stats- og regeringsledere har besluttet, at tabet af biodiversitet skal være stoppet inden 2020. Læs mere om 2020 målet

Yderligere oplysninger:
Tine Nielsen Skafte, By- og Landskabsstyrelsen, Natur, 72 54 48 48