Haveaffald er ikke natur

15-06-2010

Det er højsæson for havearbejde, vi river sammen, luger ud, graver op, skærer ned og rydder væk. Men hvor gør vi af alt det, som vi ikke længere ønsker i vores have? Tager man på skovtur især nær et villaområde, kan man hurtigt konstatere at mange haveejere vælger at dumpe deres haveaffald i naturen. Skov- og Naturstyrelsen – Fyn opfordrer til at man betragter sit haveaffald som alt andet affald og kører det på genbrugsstationen/komposteringspladsen, eller komposterer det på egen grund. Når haveaffald bliver smidt i naturen er dette ikke alene en stor trussel for den hjemmehørende natur, men også ulovligt.

Foto: Ann Fuglsang

I haveaffaldet kan der findes både planter, dyr og mikroorganismer som ikke er hjemmehørende i den danske natur. Haveaffaldet kan dermed medføre en floraforurening hvor de eksotiske og fremmede arter fra haven blandes med den naturligt hjemmehørende natur. Der er desuden en risiko for at disse arter kan sprede sig i naturen, hvor de helt kan fortrænge den naturlige flora og fauna. Det er de arter man kalder invasive. Et rigtig godt eksempel på en invasiv art er Kæmpe-Bjørneklo. Kæmpe-bjørneklo er indført til landet for mange hundrede år siden som prydplante i haver. Herfra har planten spredt sig til naturen, hvor den i dag er et stort problem i både moser, enge og skove. På grund af sin kraftige vækst og enorme frøsætning fortrænger Kæmpe-bjørneklo den naturlige vegetation i området og dermed de fugle, sommerfugle og andre dyr, som knytter sig til de blomster der fortrænges.

Ifølge skovloven må der på fredskovspligtige arealer ikke anbringes affald, hvormed en overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bøde.

Globalt set er invasive arter i dag en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed.

Det kan derfor have alvorlige konsekvenser for vores sårbare natur at spare turen til genbrugspladsen.

Læs mere om invasive arter og hvordan du kan være med til at bekæmpe dem på:

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/invasivearter/