Vandmiljøet rent for skadeligt stof

19-05-2010

En potentielt kræftfremkaldende miljøgift i form af såkaldte klorerede paraffiner findes kun i meget lave koncentrationer i danske fjorde og søer ...

Sø. Foto: Britta Munter
Sø. Foto: Britta Munter
En potentielt kræftfremkaldende miljøgift i form af såkaldte klorerede paraffiner findes kun i meget lave koncentrationer i danske fjorde og søer.

Det viser en screening af vandmiljøet, som By- og Landskabsstyrelsen har bedt Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet om at gennemføre for at vurdere, om stofferne udgør et muligt problem, der skal følges i natur- og miljøovervågningen. Læs rapporten (pdf)

Undersøgelsen tyder på, at stofferne kun bruges i meget begrænset omfang i Danmark, og at de tilbageholdes ret effektivt i renseanlæg. Klorerede paraffiner har bl.a. været brugt som smøremidler på skibsværfter og som tilsætningsstof til maling, men de har længe været i søgelyset på grund af deres miljøskadelige virkning.

Til trods for at der er taget prøver fra vandmiljøet i nærheden af industriområder rundt om i hele landet, lå koncentrationen af stofferne 20 gange under det indhold, der vurderes at kunne give skadelige effekter på naturen og langt under EU’s risikovurdering.

Klorerede paraffiner er giftige for vandlevende organismer og ophobes i naturen, fordi de er svært nedbrydelige. Såvel EU’s Vandrammedirektiv og de internationale konventioner for Nordsøen (OSPAR) og Østersøen (HELCOM) regner stofferne for potentielt farlige.

Der blev i alt analyseret 20 bundprøver fordelt på hav og sø. Kortkædede klorerede paraffiner blev påvist i alle 20 prøver, mens de mellemkædede klorerede paraffiner kun påvises i to prøver fra havmiljøet. Fagfolkene skelner mellem kortkædede, mellemkædede og langkædede klorerede paraffiner, hvor de kortkædede er potentielt kræftfremkaldende.

Yderligere oplysninger:
Lis Morthorst Munk, civilingeniør, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, 72 54 49 18