Redningsprojekt for sommerfugl hædret af EU

01-03-2010

Nordjysk redningsprojekt for den sjældne Hedepletvinge er blevet udpeget som være blandt de 23 bedste naturprojekter, afsluttet i EU i 2009. Skov - og Naturstyrelsen – Aalborg har været tovholder på projektet.

Hedepletvinge - foto Flemming Helsing

Nordjysk redningsprojekt for den sjældne Hedepletvinge er blevet udpeget som være blandt de 23 bedste naturprojekter, afsluttet i EU i 2009. Skov - og Naturstyrelsen – Aalborg har været tovholder på projektet siden kommunalreformen. 73 projekter fra 13 EU lande har deltaget i "konkurrencen". Hedepletvingeprojektet er det eneste danske projekt, der er udvalgt. De 23 projekter deltager i en "finalerunde" om at være de 5 bedste naturprojekter i EU. Alle de deltagende projekter har modtaget støtte fra EU´s LIFE-Nature pulje.

Klassisk Hedepletvingebiotop på de Himmerlandske heder Hedepletvinge
Dagsommerfuglen Hedepletvinge var engang ret almindelig i Danmark, men intensivering af landbrugsdriften, isolering af bestandene, ophør af græsning og efterfølgende tilgroning har næsten udryddet den i Danmark. Dens fascinerende levevis er med til at gøre den ekstremt sårbar. Den findes kun på næringsfattige, fugtige steder, hvor planten Djævlebid vokser. Plantens blade og stilke er det eneste, sommefuglens larver vil spise. Hertil skal der være læ, sol og ikke for høj vegetation for at Hedepletvinge trives. Samlet set så er Hedepletvinge indikator for rigtig god natur. Findes der Hedepletvinge, vrimler stedet også med andre sommerfugle og insekter, padder og krybdyr og mange forskellige blomsterplanter.

Projekt Hedepletvinge
Redningsprojektet blev startet af Nordjyllands Amt, der søgte og fik midler fra EU. Siden kommunalreformen haft Naturstyrelsen – Aalborg haft ansvaret for projektet som tovholder. Projektet har fungeret godt i kraft af et nært samarbejde med Frederikshavn, Aalborg og Vesthimmerlands kommuner, der har stået for samarbejdet med lodsejerne og tilrettelæggelse af det praktiske naturplejearbejde.

Hæder fra EU
Ved modtagelsen af udpegningen udtalte statsskovrider Bendt Egede Andersen bl.a.:

- Hovedparten af praktiske arbejde er sket ude i kommunerne, og derfor vil jeg gerne sende roserne videre til de kommunale naturfolk, som har stået for den fornødne naturpleje og naturgenopretning af Hedepletvingens sidste levesteder,

- Vi vil naturligvis blive glade, hvis vores projekt kommer blandt de fem bedste i Europa, men det som glæder os allermest er naturligvis, at Hedepletvingen har fået det bedre, og at bestanden på flere af dens nordjyske lokaliteter nu er stigende, siger Bendt Egede Andersen.

(citat Nordjyske Stiftstidende d. 19. febr. 2010)

Hedeafbrænding for at pleje potentiel Hedepletvinge-lokalitet, foto Frederikshavn Kommune Blandt de ting, der har fået projektet frem i feltet er bl.a.

- projektet har holdt, hvad det lovede
- god kvalitet i det praktiske arbejde
- styr på økonomi og afrapportering
- god formidling
- øget bevågenhed omkring Hedepletvinge generelt
- resultater ikke kun til gavn for Hedepletvinge, men også for andre arter - og for publikum

- og ikke mindst: Trods den korte årrække for projektet er bestanden af Hedepletvinge i fremgang.

I maj 2010 er forstfuldmægtig Søren Kjær, Skov - og Naturstyrelsen – Aalborg inviteret til Brussel for dels at fortælle andre europæiske naturmyndigheder om projektet og samtidig få overakt en lille platte som et synligt tegn på hædersbevisningen.