Sjælden mos fundet ved kildevæld

15-03-2010

(Miljøcenter Aarhus) En af Danmarks sjældne og truede planter - blank seglmos - er blevet fundet i Ansø Enge nær Silkeborg og ved Tingvad Kær nær Århus.

Planterne er netop identificeret af By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Aarhus, der overvåger naturen i Østjylland.

På det uvejsomme og sumpede voksested ved Ansø Enge er mossen ikke fundet siden 1954, mens den aldrig før er set i Tingvad Kær.

”Blank Seglmos har formentlig været der hele tiden, men der har ikke tidligere været nogen systematisk overvågning af arten. Desuden er den uanseelige, kun ca. 6 centimeter høje plante let at overse. Blank seglmos hænger så at sige kun fast med det yderste af rødderne, fordi dens levesteder gror til i nælder og tagrør,” siger biolog Henriette Bjerregaard.

Den kraftige tilbagegang for blank seglmos skyldes først og fremmest tidligere tiders afvanding og dræning af kildevældsområder. Ophør af græsning og forurening med næringsstoffer har fået mange at de resterende voksesteder til at gro til.

Blank seglmos vokser kun i såkaldte vældmoser, hvor den er helt afhængig af kildevæld med frembrydende næringsfattigt, mineral- eller kalkrigt grundvand.

I Ansø Enge havde Blank Seglmos selskab af andre sjældne planter som fx maj-gøgeurt, dynd-star, kær-gyldenmos og glinsende kærmos.

Også på europæisk plan er mossen truet, og der er i Danmark udpeget flere områder, som skal bidrage til beskytte blandt andet denne plante. Arten er gennem de sidste godt 100 år kendt fra 35 voksesteder i Danmark, men er efter 2000 kun genfundet på ni af disse.

By- og Landskabsstyrelsen fortsætter overvågningen af blank seglmos under det nye nationale overvågningsprogram i 2011 og 2012.

Yderligere oplysninger:
Henriette Bjerregaard, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Aarhus, 72 54 82 66

Fakta: Ansø Enge er et stort kærområde med mange kildevæld beliggende sydvest for Silkeborg. Det ligger indenfor et habitatområde (Natura 2000 område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov). Se forslaget til Natura 2000-planen for dette område på http://www2.blst.dk/publikationer/naturplanforslag/53_SepstrupSa.pdf

Tingvad Kær er en kendt artsrig lokalitet uden for Århus. Til forskel fra Ansø Enge ligger Tingvad Kær ikke inden for et udpeget habitatområde. Lokaliteten er kun beskyttet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.