Naturpleje på Korevlerne

17-03-2010

Strandengens planter og fugle får snart bedre forhold på Korevlerne.

Mandag den 15. marts startede Skov - og Naturstyrelsen – Vestsjælland og Odsherred Kommunes fælles naturplejeprojektet på Korevlerne for alvor. Her påbegyndte Podahegn opsætningen af de knap 5 km. hegn. Senere på foråret udsættes de Galloway kreaturer, der skal afgræsse Korevlerne til gavn for flora og fauna.

Hegnsopsætning. Foto: Kresten Petersen


Podahegn i gang med hegnsopsætningen.

Internationalt naturbeskyttelsesområde

Korevlerne indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde, et såkaldt Natura 2000 område. Den danske stat har forpligtet sig til, at der skal tages særlige hensyn til naturen i området. Groft sagt skal naturen prioriteres over andre hensyn i disse områder. Naturindholdet i området er stedvist truet af tilgroning med fyr, hybenroser og andet krat, og strandengen af tilførsel af plantenæringsstoffer. Skov - og Naturstyrelsen – Vestsjælland og Odsherred Kommune har derfor igangsat et plejeprojekt af området. Plejen består i afgræsning af strandengen og skal medvirke til at tilgroningen stoppes og der genskabes lav og lysåben plantevækst til gavn for flora og fauna.

Korevlerne med hybenroser. Foto: Kresten Petersen


Korevlerne med hybenroser i forgrunden. Det er blandt andet disse hybenroser kreaturerne gerne skal afgræsse.

Debat i den lokale presse

Projektet har været debatteret heftigt i den lokale presse, og der har været divergerende meninger og ønsker omkring områdets tilstand og den forestående pleje. En række sommerhusejere og sommerhusgrundejerforeninger klagede til Naturklagenævnet og Fredningsnævnet over planen. Klagerne handlede i hovedsagen om en uvilje mod hegn og kvæg. Klagerne har medført justeringer af hegnslinie, opsætning af ekstra låger mv.. Der er så vidt muligt taget hensyn til klagerne og publikum. Hegnet langs diget bliver et fårehegn uden strøm, som er trukket 4-5 meter bort fra stien, men med ”snubletråde” på indersiden. Børn og hunde som i et ubevogtet øjeblik løber hen til hegnet fra stien, får derfor ikke straks et stød. Der er desuden sat ekstra led og låger i hegnslinjen for at lette adgangen, og det er fortsat muligt at sætte både i vandet fra P-pladsen ved Ellinge Strandvej. Kommunen undersøger desuden de praktiske muligheder for maskinel slåning omkring stien på diget.

Hegnslinien er ryddet. Foto: Kresten Petersen


Hegnslinjen er ryddet og klar til opsætning af hegnet.

Det er Skov - og Naturstyrelsen – Vestsjælland og Odsherred Kommunes håb, at projektet udover at være til gavn for flora og fauna også vil blive glæde for borgerne og de mange besøgende i området.

Få yderligere information

Der afholdes et informationsarrangement lørdag den 3. april fra 15-17, hvor der vil være mulighed for at høre mere om plejeplanerne og komme med spørgsmål til såvel Kommunen som Naturstyrelsen. Mødestedet er P-pladsen på Ellinge Skovvej. Der afholdes også naturture på Korevlerne den 23. maj, 5. juli og 21. oktober.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kresten Petersen, tlf. 2023 8016