Bedre styr på beskyttet natur

10-11-2010

Nu skal der bedre styr på den beskyttede natur i Danmark. Kommunerne kan få nyt og bedre overblik over deres beskyttede natur, hvis de indgår aftale om vedligeholdelse og tilsyn.

Nu skal der bedre styr på den beskyttede natur i Danmark. Kommunerne kan få nyt og bedre overblik over deres beskyttede natur, hvis de indgår aftale om vedligeholdelse og tilsyn. Det fremgår af årets finanslovforlig, hvor der i weekenden er blevet afsat 36 millioner kroner til at rette op på bl.a. registreringen af beskyttet natur - den såkaldte § 3-natur.

Miljøministeren har forhandlet en ramme for en aftale med kommunerne, før der kom konkrete beløb på finansloven. Hun afventer nu, at Kommunernes Landsforening tager endelig stilling til en aftale i anden halvdel af november.

Der blev sidste år rejst hård kritik af den hidtidige pleje og tilsyn af § 3-natur, herunder en for ringe registrering af § 3-natur. Det fik Miljøministeriet til at sætte et større serviceeftersyn i gang.

Første resultat har været en stikprøve-undersøgelse fra DMU, der fastslår, at der er forkerte registreringer på Danmarks Miljøportal. Både natur, der ikke findes, men også natur, der findes, men ikke er registreret. Samlet set er der mere § 3-natur, end der er registreret i Danmarks Miljøportal. DMU vurderer, at der er enkelte kommuner, der potentielt har 50 pct. mere § 3-areal end registreret.

Øvrige initiativer på vej:
En analyse af kommunernes administrationspraksis (afgørelser om § 3-natur).
Undersøgelse af mulighed for hårdere sanktioner ved overtrædelser.
Informationskampagne om § 3-beskyttelsen til lodsejere i det åbne land.
Webportal med gode råd til kommuner og lodsejere om pleje af § 3-naturtyper.

Hvad er § 3-natur?
Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter blandt andet de fleste vandløb, søer og vandhuller på mindst 100 m2, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe med arealer på mindst 2.500 m2. Kommunerne har ansvaret for tilsyn og vedligeholdelse af denne naturtype.

Yderligere oplysninger:
Flemming Nielsen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen, Obfuscated Email , tlf.: 72 54 48 22