Muslinge-høst hjælper havmiljøet

24-11-2010

Blåmuslinger er så gode til at filtrere og opsamle alger, der har et højt indhold af forurenende næringsstoffer, at muslingeproduktion og -høst kan blive en effektiv metode til at fremme et rent havmiljø.

Blåmuslinger er så gode til at filtrere og opsamle alger, der har et højt indhold af forurenende næringsstoffer, at muslingeproduktion og -høst kan blive en effektiv metode til at fremme et rent havmiljø.

Det fremgår af en ny forundersøgelse fra By- og Landskabsstyrelsen, der analyserer positive og negative effekter på miljøet på baggrund af bl.a. erfaringer med muslingproduktion i Skive Fjord. Læs rapporten: Muslinger som virkemiddel – et pilotstudie (pdf)

Muslingerne kan fx dyrkes på lange liner, hvor muslingerne hæfter sig fast. I løbet af et år vokser de fra få millimeter til cirka tre centimeter, imens de æder løs af skadelige alger, der driver forbi med havstrømmen.

Seks til tolv muslingeanlæg kan på den måde producere 8000 tons muslinger om året. Når de høstes fjernes samtidig 52-80 ton kvælstof og 4,8 ton fosfor. På den måde kan produktionen bidrage til, at Danmark opfylder kravene i vandrammedirektivet.

”Muslingefarme ser ud til at kunne spille en vigtig rolle med at rense vandet i bl.a. Limfjorden. Her kan de i løbet af få år medvirke til at gøre grumset og algeforurenet vand mere klart i mindre områder. På den måde kan muslingefarme supplere andre virkemidler, der er længere tid om at virke,” vurderer havbiolog Finn Andersen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg.

Når muslingerne er høstet, vil de fx kunne bruges til dyrefoder, da de normalt er for små i forhold til detailhandlens krav. Muslinger til konsum dyrkes i andre typer af anlæg og over længere tid.

Der er to fordele ved at høste dyrkede muslingerne frem for vilde blåmuslinger. Dels kan muslinger i anlæg rense større vandmængder end muslinger, der sidder fast nede på havbunden. Dels foregår høst af vilde muslinger med tunge skraberedskaber, der er hårde ved mange dyr og planter på havbunden.

Der er dog endnu et stykke vej igen, før der kan tages stilling til, om muslingeopdræt skal bruges målrettet som led i vandmiljøplanlægningen. Der er bl.a. brug for at udvikle en produktionsform, der kræver mindre vedligehold, fremgår det af rapporten.

Yderligere oplysninger:
Finn Andersen, havbiolog, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg, 72 54 86 08