Endelig plan for Østerild

05-10-2010

Den færdige implementeringsplan for det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild ligger nu fast.

Den færdige implementeringsplan for det nationale testcenter for vindmøller ved Østerild ligger nu fast.

Et planforslag har været i offentlig høring siden 16. september 2010, hvorefter der indkom 20 høringssvar.

Der er sket flere ændringer med planen i forbindelse med høringen:

På grund af den korte planlægningsperiode har især flere lokale interesseorganisationer beklager, at der ikke har været tid til en tættere dialog om detaljerne i planen. Derfor har By- og Landskabsstyrelsen nu skrevet ind i den færdige plan, at en sådan dialog skal finde sted efterfølgende.

Mange naboer til centret har udtryk bekymring for de påvirkninger, der måtte ske i forhold til privatejede arealer, f.eks. følgerne af at grøfter skal lukkes og vandstanden hæves.. Det bliver derfor nu præciseret i den endelige plan, at der ikke vil ske påvirkninger af privatejede arealer, ud over hvad der direkte følger af de tekniske anlæg.

En ændring af planforslaget er linjeføringen af adgangsvejen til det nationale testcenter. I forbindelse med udarbejdelsen af høringsnotatet er ministeriet blevet opmærksom på, at der i planforslagets kortbilag er en afvigelse i forhold til anlægsloven for så vidt angår linjeføringen af en mindre del af adgangsvejen til testcentret.

Linjeføringen fra Gl. Ålborgvej til testcenteret er i udkastet til implementeringsplanen anlagt langs en eksisterende vej. I loven for det nationale testcenter er vejadgangen til centeret placeret i en lige linje langs møllerækken til Gl. Ålborgvej svarende til VVM-redegørelsens skitse.

Den endelig implementeringsplan er nu ændret, så linjeføringen nu er i overensstemmelse med loven.

Både DTU, Risø og Danmarks Miljøundersøgelser er indforstået med ændringen, idet den ændrede linjeføring ikke har betydning for konklusionerne i implementeringsplanen.

Læs mere om testcentret i Østerild her.

Yderligere oplysninger:
Skovrider Ditte Svendsen, Miljøcenter Thy, tlf. 97977088
Se Høringssvar og Høringsnotat .