Store strabadser at grave nye åslyng

29-10-2010

Det er en stor udfordring at udføre anlægsarbejderne med genslyngning af åer og etablering af vådområder i de lave og fugtige ådale nord for Korinth.

Silke Å

Gravemaskiner har kæmpet med gravningen af de nye slyng på Silke Å, Odense Å og Hågerup Å. Den store nedbørsmængde, der var i august og første halvdel af september gjorde arbejdet vanskeligt i de i forvejen lave og fugtige mark- og engarealer. Selvom gravemaskinerne står på ”madrasser”, der er en slags plader, har de flere steder ikke kunnet arbejde, fordi de synker i jorden. Her har det været nødvendigt at skifte de store, tunge og effektive gravemaskiner ud med en mindre gravemaskine med ekstra brede bælter. Mange steder har det også været svært - og nogle steder endda umuligt - at transportere den opgravede jord fra de nye slyng ud til de regulerede åstrækninger, som skal tilfyldes. Hver gang det regner nogle dage i træk bliver jorderne i projektområdet så bløde, at arbejdet må stoppes, og der skal have været tørvejr i flere dage, før arbejdet kan genoptages.

Anlægsarbejdet i Skov- og Naturstyrelsens vådområdeprojekt nord for Korinth har nu været i fuld gang i 3 måneder. Dele af Silke Å, Odense Å og Hågerup Å slynges,og der etableres 150 ha vådområder i ådalene. Det bliver smukt og godt for naturen, når vandløbene strømmer igennem de nye åslyng og de omkringliggende arealer bliver mere eller mindre oversvømmet. Men det er ikke uden strabadser, at vi når her til.

De nye slyng på Hågerup Å er færdiggravet, og vandet strømmer nu i det nye forløb. Stenstryget, som regulerer vandstanden, så ådalen ikke er påvirket nedstrøms projektområdet, er også lavet, og tildækningen af den oprindelige regulerede strækning er i fuld gang.

Slyngene på Silke Å er med møje og besvær endelig gravet. Vi er nu klar til at lave stenstryget og lede vand ind i det nye forløb af åen. Stryget skal regulere vandstanden i åen. Hvis vejret ellers arter sig, så sker det i næste uge (uge 44). Herefter starter arbejdet med tilfyldningen af den regulerede Silke Å.

I Odense Å skal der laves et enkelt slyng og et stenstryg, men arbejdet er standset, fordi det ikke er muligt at køre sten ned til det sted, hvor stryget skal laves. Jorden er for blød, og derfor afventer arbejdet indtil vinter, hvor jorden forhåbentlig fryser nok til, at der kan køres på den uden at lave skader. Hvis vinteren bliver mild, må det vente til sommeren 2011.

Entreprenøren TC Anlæg har også haft travlt med dræn- og kloakarbejder, og de fleste af disse arbejder er færdige. Dræn som kommer ude fra og løber ind i vådområderne er omlagt til overrisling, og dræn inde i selve vådområderne er sløjfet. Kloakker, som påvirkes af projektet er også sikret. Der udføres også en række tiltag for at sikre, at projektet ikke resulterer i utilsigtet påvirkning udenfor vådområdegrænsen.

Alle områder, som der beskadiges i forbindelse med anlægsarbejdet skal retableres, så de bliver pæne og jævne, og til sidst skal de tilsås med enggræs. Hvis vejret tillader det, nås en del af retableringen i år, men såningen må vente til sommeren 2011.

Hvis du har spørgsmål eller speciel interesse er du velkommen til at kontakte Vibeke Birkelund, Skov- og Naturstyrelsen – Fyn, Obfuscated Email , telefon 63601094.