EU LIFE+ Nature - et overdrevsprojekt i Bjergene

01-10-2010

Skov– og Naturstyrelsen, Vestsjælland starter nu aktiviteter under LIFE+ overdrevsprojekt på de statsejede arealer i Bjergene samt på Diesbjerg. Overdrevsprojektet foregår flere steder i landet; blandt andet i Hanstholmreservatet i Thy, Fyns Hoved, det sydfynske øhav og altså i Bjergene og på Diesbjerg i Vestsjælland. Projektet har til formål at forbedre og udvide vigtige og truede overdrevsnaturtyper inden for Natura 2000-områder. Projektet støttes med ca. 50 % af EULIFE+ Nature, som er EU's tilskudsordning til miljø- og naturprojekter.

Overdrev - en menneskeskabt naturtype
Overdrev med orkideer. Foto: Naturstyrelsen – Vestsjælland Overdrev er i de fleste tilfælde menneskeskabte og opstået ved rydning og græsning af tidligere skovklædte arealer. Før landboreformerne omkring 1800 var store dele af Danmark dækket af overdrev, der blev brugt til landsbyernes uopdyrkede fælles græsningsarealer. Med deres beliggenhed og magre jord har overdrevene traditionelt været svære eller umulige at opdyrke. I stedet udnyttede man dem til husdyrgræsning gennem mange årtier eller århundreder. Den vedvarende græsning og eventuelle høslæt, uden at man tilbageførte næringsstoffer ved gødskning, bevirkede den udpining af jordbunden, som er en forudsætning for overdrevenes særlige vegetation og dyreliv.

I dag er der kun få overdrev tilbage, der ligger som naturmæssige oaser i landskabet. Overdrev er den naturtype, der har den største biodiversitet af vores lysåbne naturtyper i Danmark. Bjergene indeholder nøglelokaliteter for mange rødlistede arter, blandt andet vokser Hyldegøgeurt i Bjergene som det eneste sted på Sjælland.

Naturpleje og formidling
Projektet i Bjergene forløber over 4 år fra 2010 til 2013 og indeholder både naturpleje og formidling. Naturplejen består hovedsageligt i at forhindre tilgroning, som er en trussel mod naturværdierne på overdrevene. Der skal gøres en indsats for at rydde krat og bekæmpe invasive arter, i Bjergene gælder det primært Gyvel, Rynket Rose og Japansk Pileurt. Dette arbejde indledtes torsdag 30/9, hvor skovarbejdere fra Naturstyrelsen – Vestsjælland startede rydning af krat.

Formidlingsdelen af projektet indeholder opsætning af informationstavler, folderkasser og udarbejdelse af en ny vandretursfolder, som beskriver området og stiernes forløb. Der vil desuden løbende blive afholdt guidede ture.

Vil du vide mere om projektet:

  • LIFE Overdrev II

Du kan læse om det første overdrevsprojekt: