Udkast til kommuneplantillæg for DONG Råolieterminalen og Fredericia Havn

29-09-2010

By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense ønsker at give tilladelse til, at DONG Olierør A/S udvider sin råolieterminal ved Shell raffinaderiet ...

By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense ønsker at give tilladelse til, at DONG Olierør A/S udvider sin råolieterminal ved Shell raffinaderiet, og at der kommer en deraf afledt øget udskibning af gas fra havneterminalen. Det har de to virksomheder ansøgt om, og offentligheden får nu i 8 uger mulighed for at kommentere forslaget til kommuneplantillæg sammen med en VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse for de to virksomheder.

I den forbindelse er risikoen ved den øgede udskibning fra havneterminalen også blevet undersøgt, og Miljøcenter Odense har vurderet, at der fortsat vil være sikkert omkring Fredericia Havn. I udkastet til kommuneplantillæg er der indlagt en sikkerhedszone, hvor der ikke kan bygges boliger. Sikkerhedszonen ligger for størstedelen på havneterminalens område. Uden for havneterminalen er kun den såkaldte ”Syretrekant” omfattet af sikkerhedszonen.

Herudover er der også et planlægningsområde på 525 meter fra havnen, hvor der kun kan bygges boliger, hvis en konkret vurdering af risikoen viser, at det er muligt. Endelig har kommunen ønsket at få et mindre og nærmere konkretiseret planlægningsområde med i kommuneplantillægget, som ikke vedrører risikoforhold. I dette område kan der efter kommunens ønske ikke placeres boliger, og begrundelsen er dels visuelle forhold, dels miljømæssige forhold. Området er nemlig visuelt domineret af havneterminalens tankanlæg og af skibe ved kaj.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljørapport og udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøcenter Odense frem til den 24. november 2010. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet (se www-blst.dk for fremsendelse af bemærkninger)

Udkastet til kommuneplantillæg kan ses på www.plansystemdk.dk

Udkastet til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse vil også kunne rekvireres hos Miljøcenter Odense på tlf. 72 54 84 77

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Yvonne Korup, Miljøcenter Odense, telf.72 54 84 36