Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

12-04-2011

Naturen i de danske Natura 2000-områder vurderes blandt andet via et tilstandssystem, der tager EU's direktivforpligtigelser til indtægt og samtidig sikrer, at lodsejere og den øvrige omverden kan følge med i, hvad der foregår. Systemet er således i høj grad båden en EU målestok og et dialogværktøj. Systemet anvendes allerede på direktivudpegede naturtyper, og nu står arterne for tur.

En rapport der præsenterer indlæg til et seminar i 2009 er nu tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside. Rapporten giver indbudte eksperters overvejelser på databehov og tilgange til vurdering af levesteder af så forskellige dyr og fugle som padder, rovfugle, flagermus og sæler. Mulighederne vurderes at være vidt forskellige. De udvalgte arter yngler i Danmark og er mobile i den forstand, at de flytter sig over større afstande.

Rapporten udgør et foreløbigt input til Naturstyrelsens videre arbejde med tilstandsvurdering af direktiv arternes levesteder i Natura 2000-områderne. Naturstyrelsen vil allerede i år tage fat på nogle af artsgrupperne, så der er udviklet redskaber til den videre Natura 2000-planlægning.

Læs rapporten her: Input til udvikling af tilstandsvurdering af levesteder for udvalgte EU-direktivarter i medfør af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne